Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 40983  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий вечір! Допоможіть у пошуку інформації, що стосується створення іміджу вищих навчальних закладів. Бажано авторів книг, монографій, які розвивають цю тематику в Україні та за її межами. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Наталія, пропонуємо Вам скористатися наступними матеріалами:

Бабкин П. Ю. Имидж образовательного учреждения в контексте проблемы конкурен- тоспособности вузов / П. Ю. Бабкин, Т. В. Суркова // Вестник международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. – 2013. – Том. 15. – № 2. – С. 147–152.

Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ [Електронний ресурс] / О. М. Бачинська. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_econ/4_bachinska.htm

Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза : монография / Е. Г. Беккер, Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. – М. : КНОУС, 2012. – 208 с.

Браун Л. Имидж – путь успеху : пер. англ. / Л. Браун. – Спб. : Питер – Пресс, 1996. – 288 с .

Гаркавець С. О. Паблік рилейшнз та імідж ВНЗ : соціально-психологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / С. О. Гаркавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). - С. 91-96. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/Tippp_2013_3_17 (1).pdf

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету / Н. В. Горбенко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 1(5).– С. 36-43.

Дудко О. С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу / О. С. Дудко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. - № 1. - С. 125-130.

Зайцева С. Особливості формування іміджу ВНЗ як науково-теоретична проблема соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / С. Зайцева. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/obraz_2015_3_21.pdf

Звездочкин Ю. Ю. Имидж-система университета [Текст] / Ю. Ю. Звездочкин, Б. Ю. Сербиновский; Юж. федеральный ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 266 с.

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. М. Карпенко, Н. Л. Карпенко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479

Посохова І. С. Оцінка іміджу навчального закладу [Текст] / І. С. Посохова,О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2009. - Вип. 24-25. - С. 389-399.

Почтовюк А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011. - №5(70). – С. 156-158. - Режим доступу: www.kdu.ua/statti/20011-5-1(70)/156.pdf.

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://euroosvita.net/?category=1&id=1277

Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Текст] / О. Субіна // Вища школа : науково-практичне видання. - 2011. - № 1. - С. 46-54.

Тихомирова Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу [Електронний ресурс] / Є. Тихомирова. - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19311-problemi-formuvannya-imidzhu-osvitnogo-zakladu.html

Тягунова Н. М. Методичні засади формування іміджу вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Тягунова . – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/metodichni-zasadi-formuvannya-imidzhu-vischih-navchalnih-zakladiv

Формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-referat.com/Формування_іміджу_вищого_навчального_закладу

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 21.31.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 40965  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми курсової з методики викладання природознавства в початкових класах: "Тварини куточка живої природи". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно! Раді допомогти. Скористайтеся такими джерелами інформації:

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 5 – 7.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підруч. для З кл. / Т. М. Байбара, Н. Бібік. – К. : Форум, 2005. – 176 с.

Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с.

Байбара Т. М., Коваль Н. С. Природознавство: 3(2) клас.— К.: Веселка, 2012. – 330 с.

Бібік Н. М. Я і Україна. Віконечко [Текст]: підр. для 1-го класу / М. Бібік, Н. Коваль. – 2-е вид. доопрацьоване. – К. : Генеза, 2007. – 112 с.

Богданова І.Б. Черепахи: сухопутные и красноухие : содержание – уход – кормление – разведение. – Х., 1998. – 32 с.

Грущинська І. Ведення спостережень за природою влітку / І. Грущинська // Початкова школа. – 2004. – № 7. – С. 35 – 37.

Дитиняк Г. Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах). / Галина Дитиняк, Ліда Андрушко, Наталія. Древняк. – Львів-Торонто : Літопис, 2003. – 140 с.

Жизнь животных: в 7 т. Гл. ред. В. Е. Соколов. – Т. 5 : Земноводные. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.

Кисельов Ф. С. Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст]: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с.

Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

Коцун Борис.НАТУРАЛІСТИЧНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/21/visnuk_6.pdf

Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 222 с.

14.3 Куточок живої природи
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz I.V. Zagalna metodyka navchannya biologii/870.html

6.Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.
https://studfiles.net/preview/5512001/page:4/

Луцан Н. І. "Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 184 с.

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи. Куточок живої природи. Географічний майданчик. Навчально-дослідна ділянка
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Material-na_baza_kursu_prirodoznavstva_pochatkovoyi_shkoli|_Kutochok_jivoyi_prirodi|_Geografichniiy_maiydanchik|_Navchal-no-doslidna_dilyanka

Матеріальна база уроків природознавства в школі
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/pryrodoznavstvo/temu/tema_1_5.htm

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навч. посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с.

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с.

Міністерство освіти України. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній дільниці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі : Наказ Міністерства освіти України, 10 трав., 1999 р. № 134 // Все для вчителя. - 2007. - № 9. - С. 134-138.

Наумчук В. І. Завдання з природознавства: 2-4 класи : навч.-метод. посібник. / В. І. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2003. – 116 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: АСК., 2003. – 192 с.

Проект створення куточка живої природи
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&ved=0ahUKEwi1ybPtiqTWAhXJQZoKHR5fA_U4HhAWCFAwCA&url=http://metodkabnet.at.ua/barvy_maysternosti/proekt_stvorennja_kutochka_zhivoji_prirodi.doc&usg=AFQjCNERaocHb4VJRFH9kY8PrtBdScQ56g

Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів : наказ МОН України : положення від 09.08.2002 № 456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02

Рослини і тваринами куточка живої природи. Консультація для вихователів та вчителів початкових класів.
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/sokolova-natalja-aleksandrovna/rastenija-i-zhivotnye-ugolka-zhivoi-prirody-konsultacija-dlja-vospitatelei.html

Сосновский И.П., Коренева В.И. Уголок природы в школе: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.

Танська В. В. Методика навчання природознавства у початковій школ і/ Танська В. В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франко, 2014. – 236 с.

Тварини куточка живої природи
http://studopedia.com.ua/1_375614_tvarini-kutochka-zhivoi-prirodi.html

Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 145 с.

Хитяєва Л. П. Цікаві завдання з природознавства для початкової школи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 160 с.

Шандрівська Г. М. Я і Україна. Навколишній світ. 2 клас [Текст]: розробки уроків за програмою Н.Бібік, Н.Коваль. / Галина Миколаївна Шандрівська, М. М. Лясковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

Штойко П. І. Концепції природознавства [Текст]: навч. посібник / Павло Іванович Штойко ; відп. за вип. В.І.Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.

Яришева Н. Ф. Основи природознавства.Природа України [Tекст]: навчальний посібник. / Надія Федорівна. Яришева ; Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2008. – 335 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2017 00.10.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40964  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу за темою: Порівняльна характеристика системи дошкільної освіти України та Польщі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40954.
2. Адамек І. Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина XIX віку - 1918 р.) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / І. Адамек ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 52 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
3. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій: зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - 515 c.
4. Апрелєва І. Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності додошкільного виховання [Електронний ресурс] / І. Апрелєва // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_28.
5. Біницька К. М. Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України [Електронний ресурс] / К. М. Біницька // Науковий вісник Донбасу. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_4_21.
6. Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2006. - Вип. 5. - С.171-175.
7. Дмитруха А. В. Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] / А. В. Дмитруха // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 397-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_107.
8. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
9. Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 22 c.
10. Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2012. - № 3/4. - С. 87-93.
11. Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 107(2). - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
12. Лугіна О. Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2012. - Ч. 3. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_27.
13. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
14. Лугіна О. В. Розвиток системи дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ ст. / О. В. Лугіна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 120-123.
15. Парфілова С. Л. Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : монографія / С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько ; ред.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 394 c.
16. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
17. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі [Електронний ресурс] / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко //Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 139-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_27.
18. Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 431-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_92.
19. Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Молодий вчений. - 2015. - № 2(4). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__32.
20. Чапка М. Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих / М. Чапка, К. Уршула // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2012. - Вип. 5. - С. 68-75.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.09.2017 23.21.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 40954  
Ліза запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати статті з фахових періодичних видань по темі "Система дошкільної освіти закордоном". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40335, 40231, 39704, 39633.
2. Голота Н. М. Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти / Н. М. Голота // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 96-99.
3. Єлізарова О. Т. Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. Т. Єлізарова, О. О. Філоненко, С. В. Гозак // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2016_2_13.
4. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
5. Зданевич Л. В. Аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах східної Європи і пострадянського простору [Електронний ресурс] / Л. В. Зданевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 37. - С. 199-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_37_28.
6. Мельник Н. Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 43(1). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_43(1)__35.
7. Педагогіка в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 - 29 листоп. 2014 р., Харків. - Харків : Гельветика, 2014. - 111 c. - (Молодий вчений. Конф.).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 13.37.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кременчук :: Запитання: 40952  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до наукової роботи на тему «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)». Потрібно все, що стосується допрофесійної підготовки учнів до отримання педагогічної спеціальності. Всі статті з педагогічної майстерності, підготовки майбутніх педагогів у вузах, училищах, коледжах України та за кордоном (з 1978 по 2015 роки). Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добридень, Олександро! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Алік Н. А. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в умовах профільного навчання : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Алік; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2009. - 19 c. - укp.

Бардінова В. Д. Допрофесійна, професійна та післядипломна підготовка гувернера-вихователя [Електронний ресурс] / В. Д. Бардінова, О. В. Бардінов // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. - 2011. - Вип. 8(2). - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(2)__13

Бастун М.В.Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Микола Володимирович Бастун ; наук. керівник –Балл Георгій Олексійович. –Київ, 2005. – 212 с.

Вільш І.Структура, зміст і функції сталих індивідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Іоланта Вільш; наук. консультанти – Балл Георгій Олексійович, Тадеуш Пільх. –Київ; Ченстохова, 1997. – 375 с.

Гомонюк О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів [Електронний ресурс] / О. М. Гомонюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2013. - № 1. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_16

Гриценок Л. І. До питання забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу / Л. І. Гриценок // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : HAIP, 2014. – Вип. 4. – С. 342–345.

Дубасенюк О.А., Рабчинська І.В., Осадча З.А. Вивчення інтересів і нахилів до професії педагога у випускників
сільських шкіл // Радянська школа. - 1982. - №6. - С. 28-33.

Дубасенюк О.А., Гніда ГЛ. Мотиви вибору педагогічної професії // Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. - Вип.23. - К.: Рад.шк., 1984. - С. 3-9.

Ємцева Е. Г. Основні теоретичні підходи до професійного самовизначення шкільної молоді
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18420-osnovni-teoretichni-pidxodi-do-profesijnogo-samoviznachennya-shkilnoї-molodi.html


Зінченко Т. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjy4bfx0J_WAhUJEpoKHYE9Bik4ChAWCCUwAA&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_5_35.pdf&usg=AFQjCNHA7Ny7jfhalLP4dbQI368dkY8yBA

Зінченко В. П., Янцур М. С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації всучасних умовах // Оновлення змісту і методі психології освіти та професійної орієнтації. – Вип. 4, 1998. – С. 4-15.

Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. / О. В. Мельник. – К. : Педагогічна думка,2008. – 56 с.

Кириленко, І. Профільне навчання та допрофесійна підготовка учнів / І. Кириленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 4. - С. 22-23.

Кіліченко О.І. Організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів // Українська система виховання: проблеми, перспективи.- Івано-Франківськ: Серія «Педагогіка, етнопедагогіка», 1999. – С. 159-162.

Крупіна Л. В. Допрофесійна підготовка майбутнього вчителя у ліцеї при педагогічному коледжі: історія і досвід [Електронний ресурс] / Л. В. Крупіна // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 8. - С. 18-21.

Мельник О. В. Зміст, форми та методи профконсультативної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. [для вчителів] / О. В. Мельник. – К. : Мегапринт, 2008. – 76 с.

Обозний В.В., Бабкова С.В., Бобровицька Т.І. Напрями оновлення виховного процесу і проблеми підготовки педагогічних кадрів // Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем середніх загальноосвітніх навч.-вихов. закладів нового типу.-К. - 1994.-Вип. П,-С. 254 - 256.

Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації [Електронний ресурс] / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 4. - С. 79-85.

Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Поліщук Віра Аркадіївна. – Тернопіль, 2006. – 454 с.

Самодрин А. П. Профільне навчання в середній школі. – Кременчук: Вид. центр Сучасного гуманітарного економічного інституту. – 2004. – 384 с.

Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів/ Укл. Вареник В. В., Прокопенко Л. І. – Черкаси, 2006. – 128 с.

Шамрай О. Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти / О. Шамрай // Рідна шк.. - 2011. - № 12. - С. 34-37.

Ярошенко В. В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. – К.: Радянська школа, 1983. – 112 с.

Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії http://ua.textreferat.com/referat-13397-1.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 10.02.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.903236 seconds