Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Єлизавета із міста: Кременчук :: Запитання: 40890  
Єлизавета запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Кольоротерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.07.2017 12.23.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кременчук :: Запитання: 40883  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію на тему наукової роботи "Особливості і відмінності викладання математики в коледжі, ВНЗ". Дякую!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Відповідь на ваш запит знайдете у таких джерелах інформації:

Амельченко А. Світоглядна і методологічна спрямованість викладання математики / А.Е. Амельченко, Г.Г. Швачич, Г.Г. Шестопалов // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 4 – 18.

Ачкан, В. В. Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів [Текст] / В. В. Ачкан, Т. Г. Курова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Педагогічні науки, Вип. 113. - С. 15-18

Білянін, Г. І. Психологічні особливості навчання математики студентів фінансово - економічних коледжів [Текст] : научное издание / Г.І. Білянін // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукраїнська наук.-практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О.М. Астряба, 70-й річниці фіз.-мат. фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р.). - Київ : НПУ , 2004. - С. 17-19.

Білянін, Г. І.Психологічні особливості навчання математики студентів фінансово-економічних коледжів [Текст] : научное издание / Г. І. Білянін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3, Фізика і математика у вищій і середній школі : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип.1. - С. 26-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Бродський, Я. Про міжнародний досвід моніторінгу математичної підготовки учнів середніх навчальних закладів / Я.Бродський, О.Павлов // Математика в школі. - 2001. - № 3. - С. 30-36

Галайко, Ю. А. Особливості організації вивчення теоретичного матеріалу з математичних дисциплін студентами ВНЗ [Текст] : научное издание / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Міжнар. програма "Евристика та дидактика точних наук". - Донецьк : ДонНУ, 2006. - Вип. 26. - С. 45-51.

Грохольська, А. В. Курс методики навчання математики в старшій та вищій школах - основа до формування інтегрованих знань студентів за фахом / А. В. Грохольська, Л. Л. Панченко, С. Є. Яценко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конференція до 80-річчя з дня народження доктора пед. наук, проф. З. І. Слєпкань : тези доповідей 11 - 13 травня 2011 р. / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .44-45

Гунда Г.В. Інновації у підготовці фахівців в умовах класичного університету / Г. В. Гунда, В. В. Сагарда. – Ужгород. : УжДУ, 2000. – 183 с.

Дрозденко, О. Л. Шляхи удосконалення навчання вищої математики у професійному коледжі / О. Л. Дрозденко // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доповідей (16 - 18 жовтня 2007 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. Г. Бевз (голова) [та ін.]. - Київ : НПУ, 2007. - С .167-168

Качан, Т. В. Особливості викладання шкільного курсу математики у ВНЗ I-II рівнів акредетації [Текст] / Т. В. Качан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 42. - С. 100-103.

Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання математики» / В.І.Клочко. – Вінниця, 1998. – С. 130-145.

Колесник, Т. Національний педагогічний університет ім.М. Драгоманова / Т.Колесник // Математика в школі. - 2001. - № 3. - С. 37-42.

Крилова Т.В., Стеблянко П.О. Професійно орієнтоване навчання математики в технічному вузі – першочергова задача сьогодення / Т.В. Крилова, П.О. Стеблянко // Вісник Черкаського університету. Науковий журнал. Педагогічні науки. – 2008. - №127. – С. 98-101.

Паюл, М. Про деякі закономірності навчання математики у професійних навчальних закладах [Текст] / М.Паюл // Професійно-технічна освіта. - 2001. - № 1. - С. 48-49

Прокопенко Н.А. Цілі та зміст навчання векторної алгебри у
системі інженерної освіти / Н.А.Прокопенко // Дидактика математики: проблеми і дослідження. - 2009.– No 32. – С. 95-
100.

Пуханова, Л. С. Особливості методики навчання теоретичному матеріалу з теорії ймовірностей і математичної статистики студентів ВНЗ [Текст] : научное издание / Л. С. Пуханова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Міжнар. програма "Евристика та дидактика точних наук". - Донецьк : ДонНУ, 2006. - Вип. 26. - С. 105-108.

Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / Раков С.А. ; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.– Харків : Факт, 2005. – 360 с.

Рашевська Н.В. Інноваційні технології при вивченні математичних дисциплін у вищому закладі освіти / Н.В.Рашевська // Наукова думка інформаційного віку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т.6. – Педагогічні науки, Психологія і соціологія, Філософські науки. – С. 19–22.

Ровенська О., Новіков О. Проблемне навчання математиці студентів технічних спеціальностей / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Синченка]. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. ІІІ. – С. 39-40.

Сінько Ю.І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній освіті / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / голов. ред. Співаковський О.В. та ін.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 3. – С.274–278.

Сінько Ю.І. Методична система навчання студентів математичної логіки у вищих навчальних закладів з використанням інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук 13.00.02 / Сінько Юрій Іванович. – Херсон, 2009. – 270 с.

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Співаковський Олександр Володимирович. – К., 2004. – 534с.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.

Троян, Л. Ф. Особливості використання програми Advanced Grapher під час викладання математичних дисциплін у ВНЗ [Текст] / Л. Ф. Троян // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Міжнар. наук.-практ. конференція до 80-річчя з дня народження доктора пед. наук, проф. З. І. Слєпкань : тези доповідей 11 - 13 травня 2011 р. / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 314-315

Рендюк С. П. Особливості викладання математичних дисциплін
у вищих технічних навчальних закладах
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13rsptnz.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.07.2017 10.26.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Конотоп :: Запитання: 40878  
Галина запитує:
Доброго ранку! Допоможіть з літературою по темі: Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку засобами телебачення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навчальний посібник / І. Д. Бех. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
2. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / П. Винтерхофф-Шпурк. [пер. c нем.] / – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 288 с.
3. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для ВНЗ / Т. В. Дуткевич, О. П. Цигипало. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.
4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Підручник для вузів / М.С. Корольчук. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 397 с.
5. Шрагіна Л. Немовля - малеча - підліток. Мудрі формули виховання / Л. Шрагіна. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 160 с.
6. Апостолова Г. В. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку здібностей дитини / Г. В. Апостолова // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9-10 . – С. 1–3 .
7. Белова Е.С. Особенности общения и эмоционально-личностного развития дошкольников с высоким творческим потенциалом / Е. С. Белова, Е. И. Щебланова // Вопросы психологии. - 2010. - N 6. - С. 14-23.
8. Бех І. Зростити моральну особистисть - головна турбота : [психологія] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 6-8.
9. Голуб Н. Роль засобів мистецтва в активізації і формуванні емоцій та почуттів / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. - 2004. - N1. - С. 2-4.
10. Емоційне здоров’я // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 2. - С. 83.
11. Корнеева Т. В. Психическое здоровье дошкольника и телевидение / Т. В. Корнеева // Ребенок в детском саду. – 2007. – № 2. – С. 84-88.
12. Крик Л. Емоції дитячого світу / Л. Крик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 6. - С. 82-83.
13. Отич О. Колір як емоційно-змістовий код культури / О. Отич // Рідна школа. - 2017. - N 1/2. - С. 18-22.
14. Плотникова О. К. Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку / О. К. Плотникова // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2010. – № 6/7. – С. 53-55.
15. Прусакова О.А. Понимание эмоций детьми дошкольного возраста / О.А. Прусакова, Е.А. Сергиенко // Вопросы психологии. - 2006. - N4. - С. 24-35. - Бібліогр.: с.35. –
16. Тіунова О.В. Корекція порушень емоційної прихильності засобами арт-терапії / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - N 10. - С. 19-31.
17. Троицкая Л. Особенности эмоциональной сферы детей / Л. Троицкая // Воспитание школьников. - 2008. - N 8. - С. 47-49.
18. Чебикін О. Структура, зміст та особливості емоційної регуляції пізнавальної діяльності школярів / О. Чебикін // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2016. - N 4
19. Чорна Л. Г. Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей / Л. Г. Чорна // Обдарована дитина. – 2007. – № 9. – С. 56-63.
А ще трохи інтернет-ресурсів:
http://bit.ly/2tqrXnj
Колінченко Т. П., Коханова О. П. ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА http://eprints.zu.edu.ua/3532/1/Дяченко_Л.В..pdf
Дяченко Л. В. Вплив телебачення на моральний розвиток школяра. Розділ 2.3. Вплив телебачення на стан здоров'я та різноманітні психологічні характеристики.
http://vuzlib.com/content/view/391/84/
Маляр О. І. Основні чинники розвитку емоційності дітей молодшого шкільного віку
http://bit.ly/2v2usOH
Гордієнко Д. О., Коваленко В. В. ВПЛИВ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4970/1/aref_varnava.pdf
ВАРНАВА У. В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
https://kobzar1814.blogspot.com/2013/08/blog-post_8.html
Заболоцька С.І. ВПЛИВ ПЕРЕГЛЯДУ ДОШКІЛЬНИКАМИ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА ЇХ МОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.07.2017 08.25.37 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Харків :: Запитання: 40877  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу з тему "Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів"
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.07.2017 10.55.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40871  
Марія запитує:
Добрий день! Зі святом! Будь ласка, допоможіть знайти праці європейських вчених з проблеми екологічної освіти в цілому, еколого-педагогічної діяльності та готовності до діяльності зокрема. З повагою і вдячністю Марія.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися посиланнями з наступної інформації:
1. Атоян О. М. Європейські стандарти екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Атоян // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 9-10. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_15
2. Демешкант Н. А. Екологічна освіта в контексті досліджень польських учених [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 1. - С. 210-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_49
3. Демешкант Н. А. Інтердисциплінарна екологічна підготовка в системі вищої освіти Польщі [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 4. - С. 159-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_31
4. Завгородня Т. Екологічна освіта як умова формування культури здоров’я молодших школярів: вітчизнячний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Т. Завгородня // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 4. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_8
5. Колодько І. М. Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 279-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__28
6. Колодько І. М. Формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті європейських країн [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2014. - Вип. 18(1). - С. 333-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(1)__39
7. Кучай Т.П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.П. Кучай ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 20 с. — укp. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ktpevu.zip
8. Лобачук І. Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти в школах Німеччини [Електронний ресурс] / І. Лобачук // Молодь і ринок. - 2012. - № 2. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_2_33
9. Ломакович В. Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччини [Електронний ресурс] / В. Я. Ломакович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 41. - С. 178-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_41_32
10. Национальные системы экологического образования стран Западной Европы и США [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://eco-forchildren.ucoz.ru
11. Недюрмагомедов Г. Теорія і практика екологічної освіти наприкінці ХХ століття: проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. Недюрмагомедов // Вісник Львівського університету. Серія географічна. - 2010. - Вип. 38. - С. 243-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2010_38_30
12. Писанка К. О. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу [Електронний ресурс] / К. О. Писанка // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(2). - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__19
13. Пустовіт Наталія. Еволюція концептуально-стратегічних орієнтирів екологічної освіти в документах міжнародних організацій протягом ХХ – на початку ХХІ століття. – Режим доступу: http://biblos.iod.gov.ua/download.php?file_id=347.
14. Рубель Н. В. Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів у системі екологічної освіти України [Електронний ресурс] / Н. В. Рубель // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2013. - № 8. - С. 282-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2013_8_46
15. Рудковська І.В. Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.В. Рудковська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05rivvsn.zip
16. Сирай І. Екологічна освіта в сучасних соціально-педагогічних концепціях Німеччини [Електронний ресурс] / І. Сирай // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 3. - С. 191-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_40
17. Трохимчук І. М. Організація еколого-натуралістичної роботи за міжнародним практичним науково-освітнім проектом GLOBE [Електронний ресурс] / І. М. Трохимчук // Інноватика у вихованні. - 2016. - Вип. 4. - С. 281-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_34
18. Чайковська Г. Б. Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Г. Б. Чайковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2015. - Вип. 37. - С. 195-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_65
19. Яременко О.О. Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу у структурі екокультурної діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.О. Яременко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04yoosed.zip
***
Пропонуємо також скористатися списками використаної літератури до дисертацій, матеріалів міжнародних конференцій, які має у фонді Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського:
20. "Екологія і освіта", Міжнародна науково-практична конференція (2 ; ). Друга Міжнародна конференція "Екологія і освіта: проблеми теорії і практики" [Текст] : тези доповідей / ред. С. І. Дерій [та ін.]. - Черкаси : [б.в.], 1996. - 85 с.
21. Книш, Інна Василівна. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Книш Інна Василівна ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - К., 2008. - 221 арк. - арк. 198-221.
22. Ломакович, Валентина Ярославівна. Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ломакович Валентина Ярославівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - К., 2004. - 218 арк.
23. Марченко, Галина Володимирівна. Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині XX століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марченко Галина Володимирівна ; Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов. - Горлівка, 2003. - 215 арк.
24. Червонецький, Володимир В'ячеславович. Екологічна освіта учнів в школах країн Східної та Центральної Європи [Текст] / В. В. Червонецький ; Горлівський держ. педагогічний ін-т іноземних мов. - Донецьк : Юго-Восток, 1998. - 284 с.
25. Червонецький, Володимир В'ячеславович. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині XX - на початку XXI століть [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Червонецький Володимир В'ячеславович ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2007. - 44 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2017 13.18.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.483555 seconds