Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42348
   


Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 44221  
Катерина запитує:
Потрібна інформація з теми:"Розвиток образного мовлення молодших школярів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Бо гуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. - 1999. - № 6. - С. 3-5.
Михасюк Тетяна. Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами народознавства (на матеріалі використання народного календаря) / Т. Михасюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2003. – Вип. 26. – С. 30-34.
Михасюк Тетяна. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі поглиблення їхніх знань про українську народну символіку / Т. Михасюк // Нова педагогічна думка. – 2020. – Т. 101. - № 1. – Режим доступу: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/130
Михасюк Тетяна Володимирівна. Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. канд. педаг. наук : спец. 13.00.02 / Т. В. Михасюк. – Тернопіль, 2012. – 22 с. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Mykhasiuk_T_V.pdf
Паламар Світлана Павлівна. Особливості роботи над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в початковій школі / С. П. Паламар. – Режим доступу: http://asp.kymu.edu.ua/v/01(6)/20.pdf
Петровська Тетяна. Методика розвитку образного мовлення молодших школярів у процесі читання / Т. Петровська. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Ulvzsh_2012_3_7.pdf
Петровська Тетяна Василівна. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання : дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Петровська ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2014. - 213 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/en/catalog/view/40252.html
Російчук Т. А. Образні компоненти в структурі становлення писемного мовлення дітей : автореф. дис. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Т. А. Російчук. – К., 2004. – 17 с.
Сіранчук-Василишина Н. М. Наукові засади розвитку образного мовлення учнів початкових класів / Н. М. Сіранчук . – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7616/97/
Сіранчук Наталія Миколаївна. Розвиток образного мовлення молодших школярів в процесі навчання української мови : дис... канд. наук: 13.00.02 - 2008. – Режим доступу: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00596743_0.html#text
Сіранчук Н. М. До проблеми розвитку образного мовлення молодших школярів / Н. М. Сіранчук // Нова педагогічна думка. - 2004. - № 1. – С.57-61.
Сіранчук Н.М. Дослідження образно-мовленнєвих умінь молодших школярів у практиці шкільного навчання / Н. М. Сіранчук // Нова педагогічна думка. – 2006. - № 1. – С.84-89.
Сіранчук Н. М.Образність мовлення в системі функціонально-стильової приналежності тексту / Н. М. Сіранчук // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції „Мова і культура”. – Київ, 2006. – Вип. 37. – С. 204-206.
Сіранчук Н. М. Розвиток образного мовлення молодших школярів за допомогою синонімів / Н. М. Сіранчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті”. – Тернопіль, 2006. – С.70-72.
Сіранчук Наталія. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі вивчення дієслова в 3 класі / Н. Сіранчук. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19215-rozvitok-obraznogo-movlennya-molodshix-shkolyariv-u-procesi-vivchennya-diyeslova-v-3-klasi.html

https://vseosvita.ua/library/frazeologizmi-ak-zasib-rozvitku-komunikativnogo-ta-obraznogo-movlenna-molodsih-skolariv-albom-frazeologizmiv-219748.html
https://vseosvita.ua/library/vpravi-ta-igri-dla-rozvitku-obraznogo-movlenna-179287.html
https://www.bestreferat.ru/referat-137283.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.05.2020 18.41.44 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ростислав із міста: Переяслав :: Запитання: 44220  
Ростислав запитує:
Інноваційні підходи до навчання географії. Дякую. Потрібно для кваліфікаційної роботи
Наша відповідь:
Доброго дня, Ростиславе. Радимо ознайомитися із відповідями на питання №
41220, 43871 та джерелами інформації:
Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті: Матеріали Всеукраїнського науковопрактичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 130 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/file/book/romanec.pdf
Грузинська Н. Прийоми інноваційного навчання / Наталія Грузинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 19 (жовт.). - С. 28-32.
Жемеров О. О. Сучасні технології навчання географії України : метод. посіб. для студ.-географів ВНЗ / О. О. Жемеров, В. М. Блазун. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 32 с.
Запорожець Л. М. Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. М. Запорожець ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.

Кобернік С. Г. Інновації у шкільній географічній освіті: сучасний стан та перспективи // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 8-13. – Бібліогр.: с. 13.

Корнєєв В. Інноваційні підходи до навчання географії / Віктор Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. — 2009. — № 7?8. — С. 21-25.

Кушнаренко Н. Застосування інноваційних технологій у навчанні фізичної географії / Наталія Кушнаренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014. – Вип. 51. – С. 52-58. Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/51/8.pdf

Назаренко Т. Інформаційно-комунікаційні технології і географія / Т. Назаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2008. — № 3. — С. 11.

Сушик Л. Використання комп’ютерних та мультимедійних засобів на уроках географії / Л. Сушик // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 9. – С.9-11.

Ткаченко Н. Інноваційні педагогічні прийоми : на уроках географії та економіки у 9-11-х класах / Наталія Ткаченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 6 (берез.). - С. 7-13.

Топузов О. Метод проектів у системі проблемного навчання з географії / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі. — 2007. — № 1. — C. 38 - 41.

Хахаліна В. Інноваційні технології в процесі вивчення географії / В. Хахаліна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2014. – № 15. – С. 29-42. – Бібліогр.: с. 42.

Чанова М. В. Возможности технологии метода проектов в решении актуальных проблем школьного географического образования / М. В. Чанова // География в школе. —2009. —№ 7. —С. 40 - 45.

Чащина В.О. Використання тестів із застосуванням інформаційно-комукаційних технологій на уроках географії / В. О. Чащина // Географія. – 2011. – № 2. – С. 8-11.


Яковлева В. А. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу / В. А. Яковлева // Вісник Нац. ун-ту оборони України. – 2012. - № 4 (29). – С. 125-128. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnaou_2012_4_27.pdf.

Використання інноваційних технологій на уроках географії // https://naurok.com.ua/vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-geografi-27862.html
«Впровадження проектної діяльності при вивченні географії, біології та природознавства» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vprovadzenna-proektnoi-dialnosti-pri-vivcenni-geografii-biologii-ta-prirodoznavstva-1894.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Коваль С. С. Використання інноваційних технологій на уроках географії // http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-innovatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-heohrafiji/

Чехратова Т. А. Використання інноваційних технологій на уроках географії // http://uovmr.net.ua/vykorystannya-innovatsijnyh-tehnologij-na-urokah-geografiyi/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.05.2020 17.25.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Коростень :: Запитання: 44215  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для аналізу поняття "Музейна педагогіка". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо переглянути наступну літературу за Вашим питанням:
Бєлєнька Г. В. Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 396-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_72
Волошин С. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи у спектрі використання музейної педагогіки [Електронний ресурс] / С. Волошин // Молодь і ринок. - 2017. - № 7. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_7_35
Камінська В. В. Музейна педагогіка як елемент інноваційного освітнього середовища навчального закладу [Електронний ресурс] / В. В. Камінська // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 34–36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_11
Караманов О. В. Освітній потенціал музейної педагогіки: діалог, комунікація, творчість [Електронний ресурс] / О. В. Караманов // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. - 2014. - Вип. 12. - С. 242-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2014_12_32
Караманов О. Музейна педагогіка і організація експозиційного простору: сучасні підходи та інструменти навчання [Електронний ресурс] / О. Караманов // Історико-педагогічний альманах. - 2017. - Вип. 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2017_1_11
Кардаш Н. В. Музейна педагогіка: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / Н. В. Кардаш // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2015. - Вип. 125. - С. 46-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2015_125_8
Квас О. Музейна педагогіка як інструмент розширення освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Квас, І. Земан // Молодь і ринок. - 2019. - № 5. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_5_4
Ковач А. І. Використання засобів музейної педагогіки у професійній орієнтації учнів [Електронний ресурс] / А. І. Ковач, М. В. Опачко // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_2_25
Ковач А. І. Використання інноваційних технологій музейної педагогіки у профорієнтації учнів [Електронний ресурс] / А. І. Ковач // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 153. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_153_15
Панахид Г. Музейна педагогіка: сьогодення і перспективи розвитку (за підсумками П’ятої науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] / Г. Панахид // Рідна школа. - 2017. - № 11-12. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_11-12_15
Руса Т. Музейна педагогіка як засіб навчання і виховання [Електронний ресурс] / Т. Руса // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2017. - № 3-4. - С. 64-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2017_3-4_10
Семиженко В. Г. Формування ключових компетентностей з історії засобами музейної педагогіки [Електронний ресурс] / В. Г. Семиженко // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 4. - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_32
Сінченко Л. І. Використання музейної педагогіки в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Л. І. Сінченко, В. М. Антонова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2014. - № 5(2). - С. 220-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(2)__32
Терещенко Т. С. Формування особистісно орієнтованого середовища сучасного дошкільного навчального закладу засобами музейної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. С. Терещенко, К. Д. Кулик // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 4. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_19
Філіпчук Н. О. Музейна педагогіка і виховання нації [Електронний ресурс] / Н. О. Філіпчук // Молодий вчений. - 2018. - № 3(1). - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3(1)__34
Філіпчук Н. О. Соціокультурні функції музейної педагогіки в історичному і сучасному контексті [Електронний ресурс] / Н. О. Філіпчук // Естетика і етика педагогічної дії. - 2019. - Вип. 19. - С. 38-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2019_19_6
Філіпчук Н. Розвиток музейної педагогіки в Україні: культуротворчі засади [Електронний ресурс] / Н. Філіпчук // Естетика і етика педагогічної дії. - 2017. - Вип. 16. - С. 84-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2017_16_9
Філіпчук Н. Розвиток сучасної музейної педагогіки: методологічні орієнтири [Електронний ресурс] / Н. Філіпчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2018. - Вип. 59. - С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_59_20

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.05.2020 15.01.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Полтава :: Запитання: 44207  
Олена запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з теми:" Українська народна іграшка як засіб виховання дітей". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:
Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : автореф. канд. пед. наук / О. Г. Батухтіна. - К., 1999.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 2002. – 407 с.
Василенко В. М. Українська народна іграшка як засіб виховання дитини / В. М. Василенко, О .О. Стрибуль // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 194.
Герус Л. Українська народна іграшка / Л. Герус. – Львів : Афіша, 2004. – 262 с.
Гнатюк Михайло. Українська народна іграшка як засіб художньо-естетичного, трудового і національного виховання / М. Гнатюк. – Режим доступу: http://mountainschool.pu.if.ua/sites/default/files/Issue_17/23.pdf
Захарова Л. В. Українська народна іграшка : навчальний посібник з курсу українська народна іграшка для студентів факультету дошкільної освіти (денної, заочної форми навчання та студентів ІПО). – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. - 122 с. – Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1771/1/Українська народна іграшка .pdf
Кузіна Оксана. Українська народна іграшка в навчальному процесі дошкільного навчального закладу / О. Кузіна // Вісник ін-ту розвитку дитини. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15304-ukraїnska-narodna-igrashka-v-navchalnomu-procesi-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu.html
Найден О. С. Українська народна іграшка : Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О. С. Найден. - К. : АртЕк, 1999. - 256 с. : іл.
Найден О. С. Українська народна лялька / О. С. Найден. – К. : Стилос, 2007. – 240 с.
Нестеренко В. В. Педагогічні та творчо-активізуючі можливості української народної іграшки / В. В. Нестеренко, Л.В. Кантаржи // V Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К.Д. Ушинського – Одеса : ПДПУ, 2007. – С. 123–125.
Поворознюк С. І. Українська іграшка як етнокультурний засіб виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб / С. І. Поворознюк. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23316/1/Povoroznyuk.pdf
Українська народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/ukrainska-narodna-igraska-ak-zasib-vihovanna-ditej-26489.html. - Назва з екрана.
Українська народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] // Інститут україніки [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.ukrainica.org.ua/rus/traditions/196-traditions_vihovannya/1489-1489. - Назва з екрана.
Українська національна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.gospmr.org/gomin/?p=5705
Українська національна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bestreferat.ru/referat-137842.html
Щербак Т. І. Психологія народної іграшки / Т. І. Щербак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. К-ПНУ ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - 2015. – Вип. 30. – С. 727-738. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/158131-345296-1-SM.pdf

https://studizba.com/files/show/doc/61559-2-114542.html
http://xreferat.com/71/3291-1-ukra-ns-ka-narodna-grashka-yak-zas-b-vihovannya-d-teiy-doshk-l-nogo-v-ku.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2020 19.08.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Луцьк :: Запитання: 44204  
Оля запитує:
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з цифрами в процесі ігрової діяльності
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Перегляньте наступні джерела:
Земцова О. Розвивальні тести : нова методика навчання дошкільнят : для дітей 5-6 р. : навч. посіб. / О. Земцова ; худож. В. Данилова [та ін.]. – Київ : Махаон-Україна, 2013. – 111 с.
Жигадло Р. П. Ігри та вправи для знайомства дітей дошкільного віку з геометричними фігурами, їх елементами і властивостями [Електронний ресурс] / Р. П. Жигадло, Н. П. Тарнавська // Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – 2015. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/23640/1/5.PDF.
Ільченко Л. В. Логіко-математичні ігри як засіб формування мислення старших дошкільників [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Ільченко, Н. С. Чернега. – Сквира: Джерело, 2011. – 70 с. – Режим доступу: http://skviravo.ucoz.ru/Sadiku/ilchenko_l.v..pdf.
Щербакова К. . Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. Й. Щербакова. – Київ : Вища шк., 1996. – 94 с. – Режим доступу: https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/56/import/sherbakova_k_i_metodika_formuvannya_elementarnih_matematichn.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2020 15.51.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.325692 seconds