Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Ольга із міста: Анна :: Запитання: 43564  
Ольга запитує:
Де знайти статті з інклюзивного навчання в цілому і діти з ЗПР( статті в електронному варіанті). Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року / за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. 248 с.
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2019/zbirnik_nush_2019.pdf
Практична психологія в інклюзивному середовищі: Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лютого 2019 року) / За заг. ред. В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля – Переяслав-Хмельницький: Видавець Я. М. Домбровська., 2019. – 248 с.
http://lib.iitta.gov.ua/715878/1/зб інт-конф 21.02.2019.pdf
Інклюзивне навчання в Новій українській школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26 -27 березня 2018 р., м. Теребовля): у 2 ч. / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; упорядн. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – 230 с.
http://lib.iitta.gov.ua/710549/1/зб ТЕРЕБОВЛЯ_2018.pdf
Інклюзивна освіта в ЗНЗ
https://www.pedrada.com.ua/article/rubric/12
Інклюзивна освіта
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
Лазорчик І. Б. Психолого-педагогічні умови підготовки вчителя початкових класів з впровадження інклюзивного навчання в новій українській школі
http://lib.iitta.gov.ua/715410/1/Лазорчик, 2018.pdf
Нетьосов С.І. Шляхи забезпечення освіти особливої дитини в умовах інклюзії
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vduep_2019_1_10.pdf
Старцева В.П. Особливості дітей із затримкою психічного розвитку у контексті проблеми соціально-побутового орієнтування
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_65/87.pdf
Снісаренко О. І. Психологічні та педагогічні особливості інтегрованих учнів із затримкою психічного розвитку
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/16611/1/Snisarenko.pdf
Малинович Л.М. Новітні підходи у забезпеченні комплексним супроводом дітей з порушеннями в розвитку та їхніх родин у процесі деінституалізації
http://lib.iitta.gov.ua/713181/1/Малинович 2018.pdf
Ніколенко Л.М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/54.pdf
Кротенко В.І. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7747/1/Krotenko.pdf
Ткачук Т.А. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/15.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7747/1/Krotenko.pdf
Кашуба Л. Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4785/4812
http://ispukr.org.ua/?page_id=1483

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2019 19.11.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Надітичі :: Запитання: 43561  
Марія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти алгоритми проведення професійної психодіагностики (включаючи методики)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Етапи психодіагностичного дослідження
https://studfile.net/preview/5394067/page:15/
http://lib-hdak.in.ua/ecatalog/Download/page_Download.php?DocId=143218&filename=00022f72.pdf
https://lektsii.com/3-104319.html
http://www.vnmu.edu.ua/downloads/medpsychology/20121212-120304.doc
Психодіагностичний процес
https://pidruchniki.com/12980108/psihologiya/psihodiagnostichniy_protses
Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти
http://lib.iitta.gov.ua/709765/
Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби: [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf
Алєксєєва Ю.А., Смольнікова Г.В. Навчальна психодіагностична практика: методичні рекомендації. 2-е допов. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 46 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8867/3/Navchal'na psyhodiagnostychna praktyka.pdf
Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. - К.: «Академвидав», 2011. – 464с.
https://westudents.com.ua/knigi/521-psihodagnostika-galyan-m.html
Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник / Ю.М. Чала, А.М. Шахрайчук. — Харків: НТУ «ХПІ», 2018. —246 с.
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/40695/1/Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/18736/1/Конспект_лекцій_Психодіагностика _Кушнир_demo.pdf
Психодіагностика
http://psychologis.com.ua/-1-123.htm
Методи професійного відбору
https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=56186
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Психодіагностика»
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52395/Lekz.pdf.
Класифікація психодіагностичних методик
https://stud.com.ua/37582/psihologiya/psihodiagnostika
https://stud.com.ua/62217/psihologiya/psihodiagnostika
http://psuhologia.in.ua/images/dustan/pdl2.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2019 11.44.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 43547  
Валерія запитує:
Підкажіть, будь ласка, матеріали для написання наукової роботи на тему : "Емоційний інтелект дітей 5-го року життя"
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Андрусенко М. П. Розвиток емоційного інтелекту як фактор духовного виховання дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - Вип. 4. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_3

Бойченко, Анна. Психічне здоров'я дітей: розвиваємо емоційний інтелект // Палітра педагога. - 2018. - № 1. - С. 26-28.

Брехунець, О. О. Розвиток емоційного інтелекту дітей : майстер-клас для педагогів // Основи здоров'я. - 2018. - № 2. - С. 28-30 ; Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2018. - № 3. - С. 23-26.

Вальдамірова О. П. Емоційна сфера дошкільника та її корекція [Текст] // Освіта Донбасу. – 2003. – № 4. – С. 61–66.

Дичківська І. Розвивати інтелектуальну обдарованість. Технології раннього навчання глена Домана // Палітра педагога. - 2004. - № 2 .- С.7-10.

Дідура, Любов. Місто емоцій [Текст] : квест для дітей старшої групи з використанням QR-кодів / Л. Дідура, О. Міняйло // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2019. - N 7. - С. 15-17

Дудкевич Т. В. Дошкільна психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дудкевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 391 с.
Козловский О.В. Открой в себе гения. – Донецк: ООО ПКФ 2БАО», 2005. – 736 с.

Емоційний інтелект дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [сайт]. - Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/41/. – Назва з екрана.

ІВАНОВА В.В ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЇЇ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ [Електронний ресурс] / ІВАНОВА В.В., ЩЕРБАНИЧ Я.В // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Гуманітарні і суспільні науки. – 2014. - № 17. – С. 53-59. – Режим доступу:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3036/1/n17-54-60.pdf

Кошелева, А. Д. Эмоциональное развитие дошкольников / А.Д. Кошелева, В.И Перегуда, О.А. Шаграева. - М.: Академия, 2003. - 176 с

Кошелева А.Д. Проблема эмоционального мироощущения ребенка // Психолог в детском саду. – 2000. – № 2–3. – С. 34–39.

Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості [Текст] / О. Л. Кононко. – Київ,1998. – 255 с.

Кучеренко, Жанна. Емоційний інтелект дошкільників: шляхи розвитку [Текст] / Ж. Кучеренко // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2016. - N 7. - С. 54-59

Лук'янова, Світлана.Емоційні намистинки для маленької дитинки: емоційно-розвивальне середовище [Текст] / С. Лук'янова // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2017. - N 5. - С. 24-31

Люблінська Г. О. Дитяча психологія [Текст] / Г. О. Люблінська. – Київ : Вища школа, 1974. – С. 257–279.

Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості - наріжний камінь прогресу цивілізації : [З виступу Президента України Леоніда Кучми] // Дошкільне виховання. - 2001. - № 11. - С. 3-4

Павелків Р. В., Цигикало О. П Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Павелків,О. П. Цигалко. – Київ : Академвидав, 2008 – 432 с. (Алма-матер.)

Половіна, Олена. Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції? [Текст] / О. Половіна // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2018. - N 10. - С. 23-30

Радкова, Т. Н. Эмоциональный интеллект старших дошкольников, занимающихся художественным творчеством [Текст] / Т. Н. Радкова // Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса : материалы межрегиональной научно-практической конференции, 15-16 апреля 2014 г., Москва, МГПУ / Департамент образования города Москвы, Московский городской пед. ун-т, Ин-т педагогики и психологии образования . - Москва, 2014. - С. 298-301

Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної осоюистості [Електронний ресурс]: метод. посіб. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-rozvitok-emocijnogo-intelektu-ak-peredumova-rozvitku-innovacijnoi-osobistosti-10855.html. - Назва з екрана.

Тупичкина Е.А. Педагогические средства психогигиены интеллектуальной деятельности старшихдошкольников // Славянская педагогическая культура. - 2007. - № 6. - С.166-168.

Харченко, Наталія. Точка перетину серця і розуму : міфи й реальність емоційного інтелекту // Школа (Шкільний світ). - 2018. - № 12. - С. 64-77. - Бібліогр.: с. 74.

Харченко С. В. Соціальний інтелект та його розвиток у дошкільному віці [Електронний ресурс] / С. В. Харченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2017. - Вип. 4(1). - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_4(1)__21

Хохліна, О. П. Загальні інтелектуальні здібності дитини : щляхи формування ( на матеріалі трудового навчання ) [Текст] / О.П.Хохліна // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 5. - С. 9-11.

Хухлаева В. О. Практические материали для работи с детьми 3–9 років [Текст] / В. О. Хухлаєв. – М. : Генезис, 2005. – 175 с.

Цавалюк Т. Особливості формування інтелектуальних почуттів у старшому дошкільному віці та у молодшому шкільному віці в процесі навчальної діяльності [Електронний ресурс] / Т. Цавалюк // Молодь і ринок. - 2015. - № 9. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_9_35

Чмелева Е.В. И.А.Сикорский о развитии интеллекта детей раннего и дошкольного возраста // Педагогіка. - 2003. - № 10. – С.67-72.

Шелестова Л. В. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика [Електронний ресурс] / Л. В. Шелестова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 6. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_6_7

Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. - 2016. - Вип. 4. - С. 196-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_20

Що таке емоційний інтелект [Текст] // Школа : Інформаційно-методичний журнал. - 2017. - N 1. - С. 6-22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.11.2019 13.54.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: Одеса :: Запитання: 43529  
олена запитує:
де знайти документ в якому указано які предмети не вивчає предмети по інклюзії в електронному варіанті.
Наша відповідь:
Добрий день,Олено! Радимо Вам опрацювати наступні посилання за Вашим запитом:
Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / уклад. Н. Заєркова, А. Трейтяк. – Київ : 2016. – 68 с. — Електрон. дані. —
http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/n_zaerkova_a_trejtyak_inkl_osvita_vid_a_do_ya.pdf
Просто про складне: зміни до Порядку організації інклюзивного навчання [Електронний ресурс] // Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=3321. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.11.2019

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.11.2019 18.29.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: ЗАПОРОЖЬЕ :: Запитання: 43526  
Тетяна запитує:
добрій день, допоможіть, будь ласка найти матеріал у електронному виді для підготовки навчальної програми та конспекту лекцій на тему «Методика викладання як навчальний предмет в професійній підготовці психолога» ознайомлює студентів з методикою викладання психології як навчальної дисципліни, структурою, змістом і компонентами начальної дисципліни, методичними аспектами викладання психології в різних типах освітніх установ, вимогами до професійної підготовленості фахівця з психології, особливостями базової психологічної освіти. дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Антонець М. Впровадження нових методів у викладанні психології [Електронний ресурс] / М. Антонець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2015. — Вип. 1. — С. 29-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2015_1_5.
Байєр О. Посібник до вивчення курсу «Методика викладання психології» / О. Байєр. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2016. — 28 с. — Електрон. дані. — http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/metodvyklpsihol.pdf.
Бушуєва Т. Методичні аспекти викладання психології в умовах гуманізації освіти [Електронний ресурс] / Т. Бушуєва // Вісник післядипломної освіти. — 2012. — Вип. 6. — С. 214-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2012_6_27.
Васянович Г. Основи психології : навчальний посібник / Г. Васянович. – Київ : Педагогічна думка, 2012. — 114 с. — Електрон. дані. — http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/Васянович (2).pdf.
Винославська О. Теоретичний аналіз методичних підходів до дослідження психологічної культури викладачів технічного університету [Електронний ресурс] / О. Винославська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2012. — № 3. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2012_3_13.
Гавриш Н. Психолінгводидакичні основи використання інтерактивних методів у викладанні курсу "Дошкільна лінгводидактика” [Електронний ресурс] / Н. Гавриш // Психолінгвістика. — 2014. — Вип. 15. — С. 32-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_15_4.
Жуков С. Викладання психологічних дисциплін у сучасних навчальних закладах : навчальний посібник / С. Жуков, В. Самойлов. — Артемівськ : ДонУЕП, 2015. — 435 с. — Електрон. дані. — http://lib.npu.edu.ua/full_txt/978-796-102-345-3.pdf.
Золотарьова І. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей) / І. Золотарьова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 36 с. — Електрон. дані. — http://eprints.kname.edu.ua/46720/1/2015_печ_ 173Л Конспект лекцій А-5.pdf.
Ігнатюк О. Необхідність удосконалення методик формування знань щодо психології безпеки професійної діяльності у фаховій підготовці майбутніх інженерів, психологів та викладачів вищої школи [Електронний ресурс] / О. Ігнатюк, Ю. Демідова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 41. — С. 524-529. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_70.
Книш А. Застосування методів коучингового підходу при викладанні дисципліни "Математичні методи в психології" [Електронний ресурс] / А. Книш // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2018. — № 2. — С. 18-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2018_2_4.
Кокун О. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія [Електронний ресурс] / О. Кокун. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. — 200 с. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1651/1/Кокун_Моногр_12.pdf.
Кривильова О. Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Кривильова // ScienceRise. Pedagogical Education. — 2017. — № 3. — С. 20-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_3_7.
Методика викладання дисципліни «психологія» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/metodika-vikladanna-disciplini-psihologia-24653.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 5.11.2019.
Методика викладання психології у вищій школі [Електронний ресурс] / Ю. Бойко-Бузиль, С. Горбенко та ін. — Київ : Атіка, 2012. — 272 с. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705840/1/Методика викладання психології у вищій школі.pdf.
Методика викладання психології у вищій школі: курс лекцій для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОС «Магістр» [Електронний ресурс] / уклад. Т. Щербан, С. Алмаші. — Мукачево : МДУ, 2017. — 53с. — Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1246/1/Щербан Т.Д., Алмаші С.І. Методика викладання психології у вищій школі.pdf.
Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. Малихін, І. Павленко, О. Лаврентьєва, Г. Матукова. – Сімферополь : Дайфі, 2011. — 270 с. — Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/342/1/методика_викл_вищ_шк.pdf.
Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія [Електронний ресурс] / уклад. К. Гавриловська, Л. Фальковська. — Житомир, 2016. — 63 с. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/23526/1/ІММ МВП 4П 2016.pdf.
Миценко Д. Особливості застосування методу проектів у процесі викладання психологічних дисциплін [Електронний ресурс] / Д. Миценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2016_3_18.
Навчальний посібникз нормативної навчальної дисципліни «Психологія управління» [Електронний ресурс] / уклад. Л. Моісєєнко. — Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2013. — 175 с. — Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22739/1/ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧКА.pdf.
Найдьонов І. Навчальна програма дисципліни “Основи психології менеджменту в освіті” (для бакалаврів) [Електронний ресурс] / І. Найдьонов. — Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/3783_os_ps.pdf.
Остафійчук Т. Методологічні засади психологічного тренінгу педагогічної креативності викладачів-лінгвістів [Електронний ресурс] / Т. Остафійчук // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 1. — С. 128-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2009_1_11.
Супрун Д. Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів [Електронний ресурс] / Д. Супрун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2015. — Вип. 30. — С. 318-324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_30_56.
Чабан Г. Моделювання ефективних навчальних пар викладач – студент у вишах на основі методів прикладної соціальної психології [Електронний ресурс] / Г. Чабан // Вісник Одеського національного університету.Психологія. — 2014. — Т. 19, Вип. 2. — С. 350-358. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2014_19_2_40.
Чаплак Я. Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії [Електронний ресурс] / Я. Чаплак // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2011. — Вип. 10. — С. 283-294. — Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol10/036.pdf.
Чорнописка О. Методичні аспекти викладання дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" англомовним студентам [Електронний ресурс] / О. Чорнописка // Буковинський медичний вісник. — 2016. — Т. 20, № 3. — С. 242-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2016_20_3_57.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.11.2019 19.26.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.849486 seconds