Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Руслана із міста: Переяслав :: Запитання: 44622  
Руслана запитує:
Добрий день! Потребую допомоги при написанні атестаційної роботи за темою: Формування життєво-компетентної особистості дитини для виховання цінністного ставлення до власного життя шляхом організації навчально-виховної роботи з безпеки життєдіяльності, Потрібний список літератури. Дякую завчасно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслано. Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна. – Київ, 2007. – 20 с.

Бабюк Т. Й. Стан роботи з формування навичок здорового способу життя дітей у педагогічній практиці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / Т. Й. Бабюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 55-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_8.

Бабюк Т. Й. Стан роботи з формування навичок здорового способу життя дітей у педагогічній практиці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / Т. Й. Бабюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 55-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_8.

Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Галян О. І. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства / Олена Іванівна Галян // Моральна свідомість та самосвідомість особистості : [монографія] / за ред. М. В. Савчина, І. М. Галяна. – Дрогобич, 2009. – С. 64–76.

Денисенко Н. Ф. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н. Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.

Іващенко С. М. Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я. – Режим доступу: https://sumskij-sanatornij-dnz-24.webnode.com.ua/news/konsultatsiya-organizatsiya-osvitnogo-protsesu-v-konteksti-formuvannya-u-doshkilnikiv-tsinnisnogo-stavlennya-do-vlasnogo-zdorovya-ivashchenko-s-m-instruktor-z-fizkulturi/

Кисельова К. Ціннісні орієнтири сучасної української школи / Катерина Кисельова. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf.

Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3–7 років : [монограф.] / Віра Ульянівна Кузьменко. – Київ : НПУ, 2005. – 354 с.
Ладивір С. О. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, В. К. Котирло та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 168 с.

Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я : навч.-метод. посіб. / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Черкаси : Відлуння плюс, 2004. – 208 с.

Лохвицька Л. В. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку “Скарбниця моралі” / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 128 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf.

Лохвицька Л. Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах : [навч.-метод. посіб.] / Любов Лохвицька. – Київ : ТОВ Ред. газет з дошк. та поч. освіти, 2013. – 80 с. – (Бібліотека «Шкільного світу», серія “Бібліотечка програми «Дитина»”).

Пєчка Л. Є. Змістові компоненти, критерії, показники сформованості основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя / Л. Є Пєчка // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць Інституту проблем виховання НАПН України. – 2017. – № 21 (Кн. 2). – 158–168.

Пєчка Л. Є. Обґрунтування методики формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя / Л. Є. Пєчка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 1(2). – С. 236-244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(2)__34.

Пєчка Л. Є. Ціннісне ставлення особистості до власного здоров’я: теоретичний аспект / Л. Є. Пєчка // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2016. - № 25. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_25_7.

Пєхарєва С. В. Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку / Пєхарєва С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – №1. – С. 84-87. – Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2012-01/12psvcpa.pdf.

Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку : [навч.-метод. посіб.] / Тамара Олександрівна Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.08.2020 08.41.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Чернігів :: Запитання: 44610  
Ліна запитує:
Підберіть літературу за темою: Наукова спадщина І.О. Синиці. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Синиця І. О. З чого починається педагогічна майстерність / І. О. Синиця. – Київ : Рад. шк., 1972. – 167 с.
Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця. – Київ : Рад. шк., 1981. – 319 с. – (Педагог. б-ка).
Синиця І. О. Психологія писемної мови / І. О. Синиця. – Київ : Рад. шк., 1965. 315 с.
Синиця І. О. Психологія усного мовлення учнів в 4-8 класах / І. О. Синиця. – Київ : Рад. шк., 1974. – 207 с.
Бучма В. В. Вплив педагогічної майстерності на формування громадянської позиції учнів підліткового віку [Електронний ресурс] / В. В. Бучма // Наукова спадщина І. О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології : з нагоди 70-ї річниці від заснування Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : матер. круглого столу, жовтень 2015 р., м. Київ. – 2015. – Режим доступу: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/08/synytsya-2015.pdf.
Загородня А. А. Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – 22 с. – Режим доступу: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/138/Загородня А. А.(75).pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Загородня А. Педагогічний такт учителя у спадщині І. Синиці [Електронний ресурс] / А. Загородня // Нова педагог. думка. - 2013. - № 2. - С. 145-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_36.
Мар’яненко Л. В. Професійна самореалізація, педагогічний такт і педагогічна майстерність вчителя за аналізом робіт І. О. Синиці [Електронний ресурс] / Л. В. Мар’яненко // Укр. психолого-педагог. наук. зб. – 2016. - № 8. – С. 95-103. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705008/1/Ukr_PPNZ_#8______2016.pdf.
Мисан І. Сприймання і розуміння учнями фразеологізмів у психолінгвістичній спадщині І. О. Синиці [Електронний ресурс] / І. Мисан // Психолінгвістика. – 2013. - Вип. 12. - С. 110-116. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psling_2013_12_15.
Назарук Т. О. Іван Синиця про формування культури мовлення учителя [Електронний ресурс] / Т. О. Назарук // Роль інновацій в трансформації сучасної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 грудня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти» ; Наук.-навч. центр прикладної інформатики НАН України : у 2-х ч. – Київ : Ін-т інноваційної освіти, 2017. – Ч. 1. - С. 63-70. – Режим доступу: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2018/01/RoleInnovSc-Kyiv-Dec2017P1.pdf#page=63.
Шатирко Л. О. Внесок І. О. Синиці в становлення експериментального методу психології навчання в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Шатирко Наукова спадщина І. О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології : з нагоди 70-ї річниці від заснування Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : матер. круглого столу, жовтень 2015 р., м. Київ. – 2015. – Режим доступу: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2015/4(1)/198.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.08.2020 13.33.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Дніпро :: Запитання: 44600  
Любов запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мені потрібно знайти інформацію про проведення республіканської наради працівників вищої школи (2-3 червня 1945 рік).
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
На жаль, дуже обмаль потрібної інформації:
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/431.pdf
КРАЙНІК, Р.М. РАДЯНСЬКА ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 1945 РОЦІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2298/1/Osoblyvosti reorhanizatsii struktury.pdf
Вєнцева, Н. О. ОСОБЛИВОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.- 2014.- № 1 (35).- С. 47-55
До кожної зі статей є списки літератури. Зверніть увагу.
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.08.2020 14.18.23 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44599  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені знайти матеріал для написання роботи за темою "Використання ігор на уроках музичного мистецтва". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бондаренко І. Я навприсядки скачу: використання ігрових і танцювальних рухів / І. Бондаренко // Шк. світ. - 2011. - № 47. - Музика. - 2011. - № 12. - С. 2-5.
Бриль Г. К. Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами творчих ігор / Г. К. Бриль // Наука і освіта . - 2012. - № 1. - С. 96-99.
Букреєва Г. Методика роботи з музично-дидактичними іграми / Г. Букреєва // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 4. - С. 41-46.
Євдокимова О. Музичні подорожі в часі : план-конспект уроку музичного мистецтва для 4-го класу за програмою О. Лобової із застосуванням мультимедійних технологій / О. Євдокимова // Шк. світ. - 2019. - № 5. - Музика. - 2019. - № 3. - С. 5-12.
Євтушик Н. Бінарний урок (позакласне читання та музичне мистецтво) у 3 класі / Н. Євтушик, Н. Ставілова // Початкова шк. - 2018. - № 7. - С. 28-32.
Жорняк Б. Дидактична гра як засіб організації музично-творчої діяльності молодших школярів / Б. Жорняк // Нова педагог. думка . - 2011. - № 4. - С. 179-182.
Кравченко К. П. Музика в кіномистецтві : ("Музичне мистецтво", 5-й клас) / К. П. Кравченко // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2019. - № 8. - С. 11-15.
Мазуренко О. Танцювальна етнічна та популярна музика : урок у 7-му класі / О. Мазуренко // Шк. світ. - 2018. - № 23. - Музика. - 2018. - № 12. - С. 11-16.
Лобач О. Музично-дидактичні ігри в школі : метод. рекомендації/ О. Лобач. – Полтава : Вид-во Полтав. держ. педагог. ун-ту імені В. Г. Короленка, 2004. – 70 с.
Музика навколо нас : [комплекс вправ на розвиток моторики, мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви : для розвитку дітей 6-7 років] // Розкажіть онуку. - 2019. - № 1. - С. 17-24.
Петрович М. Практичне використання ігор на уроках сольфеджіо / М. Петрович, С. Симоненко // Початкова шк. - 2011. - № 3. - С. 27-29.
Пантюк О. І. Музичний квест : її величність гра / О. І. Пантюк // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2018. - № 12. - С. 31-35.
Пантюх О. І. Музичний квест : (урок-гра для учнів 5-го класу) / О. І. Пантюх // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2019. - № 11. - С. 26-28.
Римар Л. Ігрові прийоми визначення теми уроку : для 2-7-х класів / Л. Римар // Шк. світ. - 2019. - № 23. - С. 14-16.
Шуть М. М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння молодших школярів / М. М. Шуть // Мистецтво та освіта. - 2018. - № 3. - С. 7-11.
Бойко Н. О. Урок «Перетворення жанрів». 4 клас [Електронний ресурс] / Н. О. Бойко // Сайт учителя музичного мистецтва Бойко Наталії Олександрівни : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1BUiJ2ysp_Jv18PWAFrfbk4HxbvYlSsteRJRTT8ypY2c/edit. – Назва з екрану.
Дубровіна І. В. Проблемно-моделюючі ігри в музичному навчанні молодших школярів [Електронний ресурс] / І. В. Дубровіна // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 1. – С. 15-19. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mtao_2017_1_5.pdf.
Музично-дадактичні ігри [Електронний ресурс] // Сайт учителя музичного мистецтва Бойко Наталії Олександрівни : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/bojkonataliya2/muzicno-didakticni-igri. – Назва з екрану.
Потравка Л. І. Музично-дидактичні ігри [Електронний ресурс] : метод. матеріал / Потравка Л. І. // Всеосвіта : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/metodicnij-material-do-temi-muzicno-didakticni-igri-257486.html. – Назва з екрану.
Сердюк О. П. Ігри та ігрові вправи на уроках музичного мистецтва у початковій школі [Електронний ресурс] / О. П. Сердюк. – Режим доступа: http://www.soippo.edu.ua/images/Новини/2019/11/08/novina5/ІГРА_Шостка - копия.docx.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.08.2020 06.39.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44593  
Лілія запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація про використання мнемотехніки на заняттях з української мови в ДНЗ. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Лілія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40661; 41980. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Вознюк В. Вивчення вірша "Зима на возі" Т. Коломієць / В. Вознюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 31-32.
Досвід роботи вихователя на тему: «Мнемотехніка, як засіб засвоєння нової інформації дітьми дошкільного віку» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/dosvid-roboti-vihovatela-na-temu-mnemotehnika-ak-zasib-zasvoenna-novoi-informacii-ditmi-doskilnogo-viku-228630.html. — Дата звернення : 10.08.2020.
З досвіду роботи : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 3. — С. 7-18.
Застосування психодіагностики для вивчення ефективності впровадження методів та прийомів мнемотехніки у ДНЗ [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-psihodiagnostiki-dla-vivcenna-efektivnosti-vprovadzenna-metodiv-ta-prijomiv-mnemotehniki-u-dnz-175072.html. — Дата звернення : 10.08.2020.
Клименко А. Використання прийомів мнемотехніки в роботі вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Клименко // Таврійський вісник освіти. — 2017. — № 2. — С. 130-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2017_2_19.
Методична скарбничка вихователя «Мнемотехніка в роботі з дітьми дошкільного віку» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicna-skarbnicka-vihovatela-mnemotehnika-v-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-105607.html. — Дата звернення : 10.08.2020.
Мнемотехніка для дошкільнят / [А. Чумаченко та ін. ; упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька]. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 167 с. : іл. — (Серія ”Бібліотека ”Шкільного світу” — Дитячий садок. Бібліотека).
Презентація: «Використання прийомів мнемотехніки» [Електроннй ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-priyomiv-mnemotehniki-105084.html. — Дата звернення : 10.08.2020.
[Професійна компетентність] : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 6. — С. 2-18.
Васильченко Л. Прийоми мнемотехніки: розвиваємо пам'ять і зв'язне мовлення дітей : працюємо з вихователями / Л. Васильченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 10. — С. 59-62.
Робота Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю : [добірка матеріалів] // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 4. — С. 4-47.
Розвиток мовлення : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 18. — С. 32-36.
Розвиток мовлення дошкільників за допомогою мнемотехніки [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-movlenna-doskilnikiv-za-dopomogou-mnemotehniki-184405.html. — Дата звернення : 10.08.2020.
Як застосовувати мнемотехніку в роботі з дошкільниками [Електроннй ресурс] // Педрада [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/2203-yak-zastosovuvati-mnemotehnku-v-robot-z-doshklnikami. — Дата звернення : 10.08.2020.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.08.2020 10.30.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.898919 seconds