Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43098  
Надія запитує:
Доброго дня! Допоможіть у літературі за темою "Управління інвестиційної діяльністю страхових компаній". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Базилевич В. Д. Страхування : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с.
Бігдаш В. Д. Страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Бігдаш. – Київ : МАУП, 2006. – 448 с.
Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 415 с.
Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: навч. посіб. / О. О. Гаманкова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 323 с.
Золотарьова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О. В. Золотарьова // Економіка і суспільство. - 2017. № 11. - С. 413-420.
Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : монографія / М. С. Кларків. - Львів : Економічна думка, Карт-бланш, 2002. - 545 с.
Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової стійкості і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 76-82.
Кравченко В. Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії / В. Кравченко // Вісник Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 1 (21). - С. 85-89.
Білоус Н. І. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній [Електронний ресурс] : автореф. дис. … наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Білоус. - Рівне, 2015. – 206 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3451/1/DIS Білоус зах.pdf.
Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] / О. Залєтов // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Кнейслер О. Пріоритетні напрямки підвищення якості надання перестрахувальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Кнейслер // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р. – Тернопіль : АСТОН, 2015. – С. 114-116. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14173.
Кулина Г. М. Теоретико-методичні засади оцінювання платоспроможності страхових компаній [Електронний ресурс] / Г. М. Кулина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 885–889. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13899/1/180.pdf.
Пащенко К. П. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Електронний ресурс] / К. П. Пащенко // Антикризове управління економікою та фінансами : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київ. ін-т банк. справи, 31 травня 2017 р. — 2017. — С. 96-98. — Режим доступу: http://www.kibs.kiev.ua/images/phocagallery/ ii-2 31.05.2017.pdf#page=96.
Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_ 2017.pdf.
Пікус Р. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення [Електронний ресурс] / Р. Пікус, Балицька М. // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 6-9. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Прокоф'єва О. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Електронний ресурс] / О. Прокоф'єва // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Пурій // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609.
Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар.наук.-практичн. семінар, 18¬19 травня 2017 р., м. Львів / за ред. О. А. Сич. – Львів : ЛНУ, 2017. –194с. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/ NEW_Збірник-тез-2017_2.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.05.2019 14.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43097  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про закарпатські обрядодії, повір'я та примовляння пов'язані з номінаціями "намисто" і "фата". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Софіє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Благослови, мати, на рушничок стати... // Українська родина: родинний і громадський побут / упоряд. Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С. 157–222.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічне дослідження). – Борисенко В. – Київ : Наукова думка, 1988. - 188 с.

Брак у народов Западной и Южной Европы. / [ Авт. кол. Иванова Ю.В. и др.] – М., 1989.

Весілля від Карпат до Поділля // Позаклас. час. – 2012. – No 15–16. – С. 109 – 111.

Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Одеські етнографічні читання" / ред.: В. К. Борисенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Упр. у справах національностей і релігій Одес. облдержадмін., Одес. обл. спілка краєзнавців. - О. : Вид-во КП ОМД, 2010. - 381 c.

Весільний обряд на Покутті // Позаклас. час. – 2008. – No 8. – С. 131–134.

Гайова, Євгенія. Лемківське весілля [Текст] / Є. Гайова // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 1. - С. 80-90

Данилевська Н.Просили батько, просили мати : пам’ятка для наречених / Н. Данилевська, М. Ткач. – К. : Поліграф-Консалтинг, 2005. – 32 с. : іл

Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. пр. Вип. 21 / ред.: В. К. Борисенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : УНІСЕРВ, 2006. - 174 с.

Захарук З.Фольклорні традиції села за дібровою: календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд села Задубрівці на Покутті / З. Захарук. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 76 с. – (Скарби отчої землі).

Качур, Д. Весілля сонця й місяця [Текст] / Д. Качур // Міжнародний туризм. - 2003. - № 5. - С. 106-111

Кирчів Р.Весільна обрядовість / Р. Кирчів // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Львів : Світ, 2004. – С. 364–370.

Кожолянко Г.Традиції громадянського шлюбу на Буковині / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2011. – No 1. – С. 43–58.

Кожолянко Г. Етнографія Буковини . - Чернівці: Золоті Литаври, 1999. -Т. 1. - 384 с.; 2001. - Т. 2. - 424 с.

Кожолянко O. Роль та місце весільних чинів у традиційному буковинському весіллі (на прикладі української обрядовості) [Електронний ресурс] / O. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2017. - Т. 2. - С. 244-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2017_2_12

Кожолянко Г. Традиційна весільна обрядовість українців (Буковинське весілля) [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко // Матеріали до української етнології. - 2013. - Вип. 12. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2013_12_3

Козяр С.Весільні звичаї та обряди / С. Козяр // Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / Світлана Козяр. – Хмельницький, 2000. – С. 3–61

Костюкевич, Валерій.Як вийти заміж за українця [Текст] / Валерій Костюкевич // День. - 2006. - 27 квітня. - С. 22-23

Круковська В.Українське весілля : в 2 ч. / Володимира Круковська. – Львів : Євросвіт, 2005–2010.
Ч. 1. – 2005. – 92 с.
Ч. 2. – 2010. – 120 с

ЛЕНЬО Таїса ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЙКІВ ЗАКАРПАТТЯ (СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwi1lLvhpoviAhVoxIsKHY3ZC_QQFjAMegQIBRAC&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2012_38_13.pdf&usg=AOvVaw2Xr7eXWP_t2iReV8pXBC8_

Леньо Т. В. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Т. В. Леньо; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ, 2015. - 21 c. - укp.

Матушенко В. Б.Аналіз сучасного стану української весільної обрядовості / В. Б. Матушенко // Культура і сучасність. – 2010. – No 1. – С. 64–67.

Матушенко В. Б.Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : монографія / В. Б. Матушенко. – К. : Стилос, 2009. – 198 с.

Пістун Т.«На весіллі як годиться весь люд файно веселиться...». Традиційне весілля українців / Тамара Пістун. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2015. – 128 с.

Романич Н.Українське весілля від давнини до сьогодення. Весілля – один з провідних жанрів родинно-обрядової творчості / Наталія Романич // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2015. – No 6. – С. 44–48.

Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ століття / Валентина Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. – Київ, 2016. – 256 с. 80 іл.

Традиції наших предків, які можуть стати в нагоді сучасним молодятам
https://zak.depo.ua/ukr/zak/zakarpatski-molodyata-z-minulogo-abo-davni-zvichayi-ta-obryadi-24072015140000

Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця. ХІХ – 20–40-х років ХХ століття / упоряд., передм. та прим. В. Борисенко. – К. : Стилос, 2012. – 192 с.

Чи стане традиційне закарпатське весілля нафталіновим спогадом
https://zak.depo.ua/ukr/zak/chi-stane-tradiciyne-zakarpatske-vesillya-naftalinovimi-spogadami-20170217521974

Як укладають шлюб на Закарпатті: звичаї і традиції
http://rivne1.tv/news/63029-yak-ukladayut-shlyub-na-zakarpatti-zvichai-i-traditsii

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.05.2019 08.43.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Луцк :: Запитання: 43096  
Ульяна запитує:
Доброго дня, порадьте літературу про Е. Сетона-Томсона!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Арнольд А. Душа волка: новый вигляд на природу [Електронний ресурс] : [життєвий та творчий шлях, громадська і педагогічна діяльність] / О. Арнольд // 1 september.ru : издательский дом «Первое сентября» : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ruk.1september.ru/view_article.php?ID=201000110. — Назва з екрана.
Брандис Е. Сетон-Томпсон / Е. Брандис // От Эзопа до Родари / Е. Брандис. — М., 1980. — С. 177-178.
Вайсман Н. Натуралист, писатель, художник : (к 130-летию со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона) / Н. Вайсман // Детская лиература, 1990 : сб. статей. — М., 1990. — С. 177-190.
Губич Г. Орієнтовне планування уроків світової літератури : 5 кл. : методика, пошук, досвід : завтра - на урок / Г. Губич // Всесвіт. літ. в шк. України. — 2013. — № 5. — С. 42-47.
Гузь О. Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Снап», «Лобо». «Доміно» / О. Гузь // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2013. — № 11. — С. 36-47.
Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946) // Усі зарубіжні письменники. — Харків, 2006. — С. 24-27.
Ернест Томпсон Сетон [Електронний ресурс] : [життєвий та творчий шлях письменника, художника, натураліста] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ернест_Томпсон_Сетон. — Назва з екрана.
Живе царство Сетона-Томпсона : рекомендаційний бібліографічний список літератури для читачів-учнів середнього шкільного віку : /до 150-річчя від дня народження письменника/ [Електронний ресурс] // Рівненська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=122:-doc&catid=39:2010-08-30-14-24-37&Itemid=80. — Назва з екрана.
Каніболоцька О. Аудіокниги як засіб розвитку навичок мовного спілкування у процесі вивчення зарубіжної літератури : на матеріалі оповідання «Чинк» Е. Сетона-Томпсона / О Каніболоцька // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. — 2012. — № 12. — С. 14-15.
Ніколенко О. Ернест СетонТомпсон — натхненний співець природи : нова програма: природа і людина / О. Ніколенко, Т. Конєва // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2013. — № 5. — С. 12-18.
Підпалько В. Використання біографічних загадок на уроках світової літератури : [Ернест Сетон-Томпсон] / В.Підпалько // Все для вчителя. — 2014. — № 4. — С. 50.
Пітерська О. Природа і людина : 5-й кл. / О.Пітерська // Світова література. — 2014. — № 23. — С. 19-27.
Ромашко Н. В ім’я захисту тваринного світу : (оповідання Е. Сетона-Томпсона «Лобо») / Н. Ромашко // Все для вчителя. — 2010. — № 15. — С. 36-37.
Сетон-Томпсон Ернест [Електронний ресурс] : [із розділу «Письменник і природа» : рек. покажч. «Природа і людина» : біографічна довідка, основні твори, книги та статті про письменника, ілюстратори, портрети] // Національна бібліотека України для дітей: [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=1581. — Назва з екрана.
Тубельская Г. Сетон-Томпсон Эрнест / Г. Тубельская // Зарубежные детские писатели : сто имен : биобиблиогр. справочник. / Г. Тубельская. — М., 2006. — Ч. 2. — С. 108-117.
Эрнест Сетон-Томпсон – писатель, художник, натуралист [Електронний ресурс] : [художня творчість, характеристика картин, ілюстрації до творів] // Студия Егора Чернорукова : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.chernorukov.ru/articles/?article=618. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 7.05.2019 17.05.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 43095  
Анна запитує:
Доброго дня. Порекомендуйте літературу до теми:Технології превентивного виховання учнів. Дякуємо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6227/440188/sitepage_41/files/preventivne_vihovannya.pdf
http://kopani-zosh.rv.sch.in.ua/storinki_vchiteliv/meljnichuk_svitlani_stepanivni/preventivne_vihovannya_v_shkoli/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiJjJf8z4niAhWjw4sKHcC1Ag8QFjADegQIBRAC&url=http://autta.org.ua/files/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%97%D0%9E%D0%A8%20%D0%86.docx&usg=AOvVaw1HZd-FvTCfnUIXMdS-Nx4W
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2014/09/28927/suchasni_tehlogiji_preventyvnogo_vyhovannya_uchniv_pidlitkovogo_viku.docx
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiJjJf8z4niAhWjw4sKHcC1Ag8QFjAHegQICBAC&url=http://test.teacherjournal.in.ua/attachments/article/14107/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D0%9F%D1%83%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93%D0%9C.docx&usg=AOvVaw2jkVWm45zRPL7W8s5h85ET
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiJjJf8z4niAhWjw4sKHcC1Ag8QFjAJegQIBxAC&url=http://for-teachers.at.ua/suchasna_preventivna_paradigma_navchalnogo_zakladu.doc&usg=AOvVaw2nDXLUn3magdIrMEOMJmMx
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14012/
http://www.zpto.ues.by/images/files/biblioteka/sustema_robotu_nav_zakladiv_z_proventuvhogo_vuxovannja_.pdf
http://tyshivschool.klasna.com/uk/article/-preventivne-vikhovannya-pidlitkiv-serednogo-shkil-2.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&ved=2ahUKEwirr4bn0YniAhWLposKHfmODW44FBAWMAd6BAgDEAI&url=http://www.library.kherson.ua/klas/ZNZ39/proekt_kravtchenko.doc&usg=AOvVaw0J_blQX8WnEE8W7v2VCMkN
http://gpl.co.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=264:-93&catid=10:our-tips&Itemid=113
http://poroshkovo.klasna.com/uk/site/preventivne-vikhovannya.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwiW-eT80oniAhUmtIsKHSAPDR84FBAWMAR6BAgCEAI&url=http://roippo.org.ua/upload/iblock/e62/dosvid-dyrektora-gorodyshchens%60koyi-zosh-bereznivs%60kogo-rayonu_-gurinchuk-l.e.-.docx&usg=AOvVaw2T9_JDXw8n_CrlGx2jFjkE
file:///C:/Users/User/Documents/Система превентивного виховання.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=2ahUKEwiYwayn04niAhUOpIsKHTXmBFE4HhAWMAB6BAgCEAI&url=http://test.teacherjournal.in.ua/attachments/article/14107/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D0%9F%D1%83%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93%D0%9C.docx&usg=AOvVaw2jkVWm45zRPL7W8s5h85ET
– Делідон С. Превентивне виховання учнівської молоді / С. Делідон // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. - С. 25-27.
– Цільова творча програма превентивного виховання : передовий педагогічний досвід // Позакласний час. - 2005. - № 5-6. - С. 14-20.
– Казачінер О. С. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / О.С. Казачінер // Виховна робота в школі. - 2008. - № 8. - С. 6-14.
– Цивінський В. Теоретичні аспекти превентиного виховання школярів / В. Цивінський // Психолог. - 2009. - № 42-43. - С. 5-7.
– Виноградова Т. Превентивне виховання як головний компонент формування правової культури підлітків / Т. Виноградова // Рідна школа. - 2009. - № 10. - С. 28-31.
– Березня О. О. Особливості превентивного виховання у школі / О.О. Березня // Позакласний час. - 2010. - № 2. - С. 14-25.
– Левшунова Н. Методи превентивного виховання / Н. Левшунова // Психолог. - 2010. - № 26. - С. 26-31.
– Гречаник О. Є. Превентивне виховання в школі / О. Є. Гречаник // Виховна робота в школі. - 2014. - № 6. - С. 2-7
– Добро твориться просто : превентивне виховання // Позакласний час. - 2016. - № 3. - С. 60-63.
– Сотнікова Т. О. Практичні аспекти організації превентивного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі / Т. О. Сотнікова // Виховна робота в школі. - 2017. - № 1. - С. 6-17.
– Попова О. Сутність превентивного виховання школярів : психолог. аспекти / О. Попова // Психолог. - 2017. - № 19-20. - С. 51-56
– Косарєва Н. П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі / Н. П. Косарєва // Виховна робота в школі. - 2018. - № 5. - С. 31-42
– Шкурат Л. Превентивне виховання учнів в умовах здоров'язбережувального навчально-виховного простору / Л. Шкурат // Школа. - 2011. - № 9. - С. 84-96.
– Матко О. Г. Превентивне виховання - важливий спосіб формування свідомості учнів / Матко О. Г. // Таврійський вісник освіти. - 2018. - № 2. - С. 175–180.
– Басова І. В. Теоретичні засади створення системи превентивного виховання в школі / І. В. Басова, М. В. Звягінцева // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11 . - С. 13–20.
– Новак І. Превентивне виховання / І. Новак // Формування соціальної компетенції старшокласника / упоряд. Ж. М. Сташко. - Київ : Шкільний світ, 2011. - С. 44-73 .
– Шульга К. Превентивне виховання учнів / К. Шульга // Завуч. Шкільний світ. - 2012. - № 2. - С. 15-19.
– Концепція превентивного виховання дітей і молоді : затверджено Президією АПН України 25.02.98 р. // Учитель. - 2000. - № 1-3. - С. 6-11.
– Тарасевич Н. Зміст, форми та методи превентивного виховання / Н.Тарасевич // Директор школи. - 2002. - № 15. - С. 2-3.
– Вімиш Л. І. Організація превентивного виховання учнів / Л.І. Вімиш // Виховна робота в школі. - 2006. - № 12. - С. 2-29 : табл.
– Никитюк Л. Превентивне виховання в системі виховної роботи гімназії / Л. Никитюк // Управління школою. - 2003. - № 16/18. - С. 48-51

.: Розділ: Освіта :: 7.05.2019 15.02.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро із міста: Свалява :: Запитання: 43094  
Петро запитує:
Добрий день. Порекомендуйте літературу до теми "Національно-патріотичне виховання учнівської молоді".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Петре! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41938, 41563, 38261, 41080.

.: Розділ: Освіта :: 7.05.2019 15.02.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.654204 seconds