Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Олександра із міста: Кременчук :: Запитання: 40952  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до наукової роботи на тему «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)». Потрібно все, що стосується допрофесійної підготовки учнів до отримання педагогічної спеціальності. Всі статті з педагогічної майстерності, підготовки майбутніх педагогів у вузах, училищах, коледжах України та за кордоном (з 1978 по 2015 роки). Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добридень, Олександро! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Алік Н. А. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в умовах профільного навчання : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Алік; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2009. - 19 c. - укp.

Бардінова В. Д. Допрофесійна, професійна та післядипломна підготовка гувернера-вихователя [Електронний ресурс] / В. Д. Бардінова, О. В. Бардінов // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. - 2011. - Вип. 8(2). - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(2)__13

Бастун М.В.Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Микола Володимирович Бастун ; наук. керівник –Балл Георгій Олексійович. –Київ, 2005. – 212 с.

Вільш І.Структура, зміст і функції сталих індивідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Іоланта Вільш; наук. консультанти – Балл Георгій Олексійович, Тадеуш Пільх. –Київ; Ченстохова, 1997. – 375 с.

Гомонюк О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів [Електронний ресурс] / О. М. Гомонюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2013. - № 1. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_16

Гриценок Л. І. До питання забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу / Л. І. Гриценок // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : HAIP, 2014. – Вип. 4. – С. 342–345.

Дубасенюк О.А., Рабчинська І.В., Осадча З.А. Вивчення інтересів і нахилів до професії педагога у випускників
сільських шкіл // Радянська школа. - 1982. - №6. - С. 28-33.

Дубасенюк О.А., Гніда ГЛ. Мотиви вибору педагогічної професії // Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. - Вип.23. - К.: Рад.шк., 1984. - С. 3-9.

Ємцева Е. Г. Основні теоретичні підходи до професійного самовизначення шкільної молоді
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18420-osnovni-teoretichni-pidxodi-do-profesijnogo-samoviznachennya-shkilnoї-molodi.html


Зінченко Т. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjy4bfx0J_WAhUJEpoKHYE9Bik4ChAWCCUwAA&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_5_35.pdf&usg=AFQjCNHA7Ny7jfhalLP4dbQI368dkY8yBA

Зінченко В. П., Янцур М. С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації всучасних умовах // Оновлення змісту і методі психології освіти та професійної орієнтації. – Вип. 4, 1998. – С. 4-15.

Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. / О. В. Мельник. – К. : Педагогічна думка,2008. – 56 с.

Кириленко, І. Профільне навчання та допрофесійна підготовка учнів / І. Кириленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 4. - С. 22-23.

Кіліченко О.І. Організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів // Українська система виховання: проблеми, перспективи.- Івано-Франківськ: Серія «Педагогіка, етнопедагогіка», 1999. – С. 159-162.

Крупіна Л. В. Допрофесійна підготовка майбутнього вчителя у ліцеї при педагогічному коледжі: історія і досвід [Електронний ресурс] / Л. В. Крупіна // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 8. - С. 18-21.

Мельник О. В. Зміст, форми та методи профконсультативної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. [для вчителів] / О. В. Мельник. – К. : Мегапринт, 2008. – 76 с.

Обозний В.В., Бабкова С.В., Бобровицька Т.І. Напрями оновлення виховного процесу і проблеми підготовки педагогічних кадрів // Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем середніх загальноосвітніх навч.-вихов. закладів нового типу.-К. - 1994.-Вип. П,-С. 254 - 256.

Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації [Електронний ресурс] / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 4. - С. 79-85.

Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Поліщук Віра Аркадіївна. – Тернопіль, 2006. – 454 с.

Самодрин А. П. Профільне навчання в середній школі. – Кременчук: Вид. центр Сучасного гуманітарного економічного інституту. – 2004. – 384 с.

Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів/ Укл. Вареник В. В., Прокопенко Л. І. – Черкаси, 2006. – 128 с.

Шамрай О. Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти / О. Шамрай // Рідна шк.. - 2011. - № 12. - С. 34-37.

Ярошенко В. В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. – К.: Радянська школа, 1983. – 112 с.

Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії http://ua.textreferat.com/referat-13397-1.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 10.02.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40951  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему : " Економіка підприємства України в порівнянні з розвинутими країнами ЄС" , если можно с ссылками заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Андрєєва Н. Імплементація норм і стандартів ЄС в агропромислову сферу України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н. Андрєєва, Д. Зіньковська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 3. - С. 5-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_3.
2. Андрєєва В. Г. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України [Електронний ресурс] / В. Г. Андрєєва, О. О. Сосновська // Проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_9.
3. Бойко О. О. Розробка вітчизняними підприємствами стратегії виходу на нові зарубіжні ринки [Електронний ресурс] / О. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_6.
4. Букреєва Д. С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект [Електронний ресурс] / Д. С. Букреєва // Економічний простір. - 2016. - № 109. - С. 85-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_109_10.
5. Гоцуляк Л. В. Інноваційна економіка як об'єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи / Л. В. Гоцуляк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 8-12.
6. Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Биба, В. Б. Васюта, О. В. Григор'єва, Н. Е. Красностанова, М. В. Куцинська; ред.: В. Я. Чевганова; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 210 c.
7. Ігнатенко М. В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / М. В. Ігнатенко // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29 (1). - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29(1)__9.
8. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : зб. тез I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Рівне / ред.: В. С. Мошинський, Я. Яскевич, С. Гвожьджєвіч; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Держ. проф. школа ім. Я. Парадижа у Гожові-Великопол., Техн. ун-т, Сум. держ. ун-т, Акад. екон. наук України. - Рівне, 2016. - 270 c.
9. Карабаза І. А. Перспективи інтеграції України у світовий економічний простір [Електронний ресурс] / І. А. Карабаза, Т. В. Кожухова, В. А. Печена // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_30.
10. Кизим М. О. Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 8-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_2.
11. Конкурентоспроможність харчових галузей України в контексті євроінтеграції : монографія / І. М. Агеєва, С. А. Бондаренко, О. Д. Бренер, І. О. Відоменко, Л. Л. Гордієнко; ред.: І. І. Савенко, І. О. Седікова ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Навч.-наук. ін-т прикл. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. - Одеса : Букаєв В.В., 2016. - 275 c.
12. Майкова Е. В. Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу [Електронний ресурс] / Е. В. Майкова // Водний транспорт. - 2012. - Вип. 3. - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_3_28.
13. Науменко С. В. Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці [Електронний ресурс] / С. В. Науменко, Н. С. Науменко // Наукові праці НДФІ. - 2012. - Вип. 4. - С. 133-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2012_4_26.
14. Полторацька О. Т. Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом [Електронний ресурс] / О. Т. Полторацька, А. І. Кириченко // Економічний простір. - 2016. - № 107. - С. 48-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_107_7.
15. Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 2. - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_2_34.
16. Реформування економіки: досвід ЄС та перспективи України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2016 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Резекнен. технол. акад. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 130 c.
17. Русєвіч А. Роль малого бізнесу в економіці країни [Електронний ресурс] / А. Русєвіч, М. Осипова // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 12. - С. 120-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_12_14.
18. Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Дніпропетровськ / ред.: Н. М. Чуприна, О. А. Паршина, В. І. Дубницький ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Екон. ун-т у Вроцлаві, Півден.-Казахстан. держ. ун-т ім. М. Ауезова, Білорус. держ. технол. ун-т, Русен. ун-т "Ангел Кьнчев", Молдав. екон. акад. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 292 c.
19. Фролов С. М. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу / С. М. Фролов, О. І. Савицька // Проблемиекономіки. - 2016. - № 1. - С. 282-288.
20. Черленяк І. І. Виміри транскордонної співпраці бізнесу України та Румунії [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк, В. М. Бондаренко, В. М. Герзанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 2. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_8.
21. Яцунська О. С. Процес упровадження МСФЗ в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Яцунська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 173-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_3_25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.09.2017 19.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Суми :: Запитання: 40950  
Лариса запитує:
Як систематизувати літературу про заповідники?
Наша відповідь:
Якщо в документі мова йде про природні заповідники – документи групуємо за розділом – 502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.
За допомогою загального визначника місця (таблиця 1e) можна уточнити місце знаходження заповідника – країна з деталізацією конкретної місцевості (при потребі), та використати спеціальний визначник (1-751) – Природоохоронні зони.
Наприклад, Природний заповідник «Асканія-Нова» – 502/504(477-751).
Якщо необхідно позначити краєзнавчі матеріали, то територіальний визначник України – (477) – можна деталізувати: для прикладу, (477.72) – Херсонська область.
З використанням спеціального визначника (1-751) виокремлюються документи і про національні парки. Наприклад: Національний парк «Подольські Товтри» – 502/504(477-751).

Якщо в документі мова йде про історико-культурні заповідники – використовуємо рубрику – 71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади.
Наприклад: Історико-культурний заповідник «Буша» – 71(477), при потребі вказуємо, що заповідник знаходиться у Вінницькій області: (477.44) – Вінницька область.

Історико-архітектурні заповідники будуть мати складений індекс, де через знак відношення двокрапка проставляються два розділи: 71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади та 72 Архітектура.
Наприклад, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» – 71:72](477).
Національний заповідник «Хортиця» – 71:72](477).
Національний заповідник «Софія Київська» – 71:72](477).
В складених індексах знак групування ] означає, що визначник місця відноситься і до першого, і до другого індексу.

Історико-меморіальні заповідники збираються за розділом 72 Архітектура. Наприклад, історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» – 72(477).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 10.09.2017 18.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 40949  
Олександр запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури до теми "Агроекологічна оцінкка виносу хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Євтушенко М. Ю. Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер [Електронний ресурс] / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 2 (2). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(2)__42.
2. Ільїн Л. Атрактивність озерних комплексів Шацького національного природного парку[Електронний ресурс] / Л. Ільїн, А. Гринасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_6.
3. Ільїн Л. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут [Електронний ресурс] / Л. Ільїн, Ю. Ситник, А. Морозова, П. Шевченко, Н. Хомік // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 16. - С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_6.
4. Ільїн Л. В. Озера Волині : лімно-геогр. характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 138 c.
5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 359-366.
6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : Ред.-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
7. Ільїна О. В. Геохімія біогенних елементів донних відкладів озера Гриневське (Волинське Поліссся) / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Охорона довкілля : зб. ст. XI Всеукр. наук. Таліїв. читань. — Харків, 2015. — С. 157-160.
8. Ільїна О. В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) [Електронний ресурс] / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 251-259. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_33_28.pdf.
9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 251 с.
10. Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк // Вісн. Ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.
11. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура басейнової геосистеми озера Сомитське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 94–100.
12. Мартинюк В. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2013. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_8
13. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. О. Мартинюк. – Львів : Б. в., 2010 . – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10MVOMRO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічна оцінка басейнової геосистеми оз. Озеро (Волинське Полісся) для кадастрових потреб / В. О. Мартинюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідом. наук. зб. – Київ : Вид-во геогр. л-ри «Обрії», 2004. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 207–215.
15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квіт. 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162–165.
16. Мельник В. Перлина Європи - Шацькі озера : наші цінності / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
17. Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. В. Олексієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_33.
18. Юрчук, П. В.Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» / П. В. Юрчук, В. І. Матейчик // Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : матеріали наук.-практ. семінару «Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (4–6 берез. 2014 р., Нижньодністров. нац. природ. парк, м. Одеса, Україна). – Київ, 2014. – С. 73-81.
19. Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенко, Ю. Й. Бахмачука. — Київ : Аграр. наука, 2004. — 94 с.
20. Хмелівський В. Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер) [Електронний ресурс] / В. Хмелівський, В. Баранов, О. Костюк // Мінералогічний збірник. - 2010. - № 60, Вип. 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2010_60_1_13.
21. Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер [Електронний ресурс] / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.09.2017 17.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40948  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, матеріал до реферату "Євроінтеграція України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схожі запитання. Див. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40944, 36197, 28001.

.: Розділ: Євродовідка :: 10.09.2017 10.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.137884 seconds