Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45085  
Катерина запитує:
Розвивальні ігри з розвитку моторики для діток
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вусик С. Морські мешканці : цикл міні-занять для дітей молодшої групи / С. Вусик // Дошкільне виховання. - 2017. - № 7. - С. 24-25.
[Досвід одного навчального закладу] : Старобільська гімназія (Луганська область) : [добірка матеріалів] // Початкова школа. - 2016. - № 3. - С. 40-51.
Казковий дивосвіт : і граємося і вчимося : [комплекс вправ на розвиток моторики, мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви : для розвитку дітей 6-7 років] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 9 (вересень). - С. 55-63.
Кочерга О. Як навчання письма впливає на психічне здоров'я учнів початкової школи / О. Кочерга, Л. Назарова // Початкова школа. - 2016. - № 2. - С. 33-37.
Марінова Г. Поміж пісків : інтегроване заняття для старших дошкільнят з використанням технології сендплей / Г. Марінова // Дошкільне виховання. - 2016. - № 4. - С. 23-25.
Матвійчук О. П. Різнобарвні кульки для найменших / О. П. Матвійчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 1 (січень). - С. 39-41.
[Майстер-класи з виготовлення саморобок] / Г. Кратова [и др.] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 2 (лютий). - С. 103-112.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 24 (грудень). - С. 3-47. - Бібліогр.: с. 35.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 3 : Дітям про космос // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2020. - № 6 (березень). - С. 6-19.
Харченко О. Ігри для розвитку дрібної моторики : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. - 2016. - № 9. - С. 18-19.
Харченко О. Пальчикові ігри : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. - 2016. - № 8. - С. 18-19.
Ходить осінь по діброві : і граємося і вчимося : [комплекс вправ на розвиток моторики, мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви : для розвитку дітей 6-7 років] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 8 (серпень). - С. 53-54.

.: Розділ: Освіта :: 4.01.2021 20.51.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 45084  
Соломія запитує:
Курсова "Трудове право, його регулювання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33931, 36051, 42168, 42572. Також пропонуємо ще переглянути наступні джерела:
Остапенко Л. Трудове право : навч.-метод. посіб. для самост. підгот. студентів до практ. занять : напрям підгот. 081 ”Право” / Л. Остапенко, Н. Павлів-Самоїл, Х. Маркович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Растр-7, 2019. — 133 с. : табл.
Прилипко С. Трудове право : посіб. для підгот. до іспиту : [ураховано законодавство станом на 10 груд. 2018 р.] / С. Прилипко, О. Ярошенко. — 5-те вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 191 с.
Трудове право : підручник : [для студентів, аспірантів і викладачів юрид. закл. вищої освіти та юрид. ф-тів / О. М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 541, [1] с.
Трудове право України : підручник : [для студентів, слухачів і курсантів закл. вищ. освіти, які здійснюють підгот. за спец. ”Правознавство” та ”Правоохоронна діяльність” та ін. / С. Бортник та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. — 407 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.01.2021 20.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Чернігів :: Запитання: 45083  
Ліля запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасні зарубіжні фінансові ринки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліля! Перегляньте наступні джерела:
Бурмака М. Віртуальний сегмент глобального фінансового ринку: феномен постіндустріалізму / М. Бурмака // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 1–2. – С. 55-64.
Галенко О. М. Фінансові ринки Південно-Східної Азії : диверсифікаційна панорама : моногр. / О. М. Галенко, Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак. – Київ : Новий друк, 2016. – 332 с.
Дєєва Н. Е. Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків / Н. Е. Дєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 7-11.
Зінченко Ф. А. Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ф. А. Зінченко ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 20 с.
Кучер Т. Л. Інноваційні інструменти фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. Наук : 08.00.08 / Т. Л. Кучер ; [наук. керівник Радзієвська В. М.] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Міжнародна макроекономіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 400 с.
Макогон Ю. В. Трансформація світового фондового ринку: світові тенденції та виклики для України : моногр. / Ю. В. Макогон, Н. О. Бударіна, А. О. Прокопенко ; за ред. Ю. В. Макогона. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 267 с.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с.
Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с.
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р., м. Херсон / Херсон. нац. техн. ун-т, Херсон. держ. аграр. ун-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін. ; відп. за вип. Ю. В. Ушкаренко]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 406 с.
Пробоїв О. А. Вплив глобалізаційних тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України / О. А. Пробоїв // Вісник економ. науки України. - 2010. - № 1. - С. 85-88.
Стеценко Б. С. Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків / Б. С. Стеценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 21-25.
Тимофеев А. А. Анализ взаимосвязей мировых финансовых рынков для прогнозирования трендов / А. А. Тимофеев // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 2. – С. 86-89.
Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 599 с.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник).
Циганов С. А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 20-31.
Чуницька І. І. Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності / І. І. Чуницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 18-21.
Чуницька І. І. Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку / І. І. Чуницька // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 65-69.
Шлапак А. В. Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / А. В. Шлапак; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Білоченко А. М. Розвиток сучасних механізмів залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями на вітчизняних та зарубіжних фінансових ринках [Електронний ресурс] / А. М. Білоченко // Агроінком. - 2013. - № 10-12. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_10-12_9.
Борзенко О. О. Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років [Електронний ресурс] : моногр. / О. О. Борзенко. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c. – Режим доступу: http://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7753/7751.
Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України [Електронний ресурс] / С. М. Голуб // Наук. праці НДФІ. – 2016. – № 1 (74). – С. 126-136. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2016_1_10.pdf.
Поліщук Є. А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Є. А. Поліщук // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 25-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.01.2021 14.12.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чугуїв :: Запитання: 45082  
Вікторія запитує:
Добрий день! Необхідна інформація про Миколу Стражеско. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день,Вікторія! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матеріали теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 24. — С. 4-21.
Гук Ю. Основні ознаки розвитку освіти, науки і літератури на початку ХХ ст. : історія України : 10 клас : академічний рівень / Ю. Гук // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 39-47.
Кир’ян В. Діяльність медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова (ІІ половина XX століття) [Електронний ресурс] / В. Кир’ян // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2012. — № 5(1). — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(1)__33.
Коваленко В. Академік М.Д.Стражеско і розвиток вітчизняної кардіології та ревматології / В. Коваленко, О. Камінський. — Київ : МОРІОН, 2001. — 86 с.
Коваленко В. Академік Стражеско та його нащадки / В. Коваленко, В. Корнацький. — Київ : Четверта хвиля, 2003. — 179 с.: фотоіл.
Коваленко В. Академік Стражеско та сучасність : моногр. / В. Коваленко, В. Корнацький. — Київ : Четверта хвиля, 2006. — 255 c.
Лицарі науки: природничий напрям : [цікаві біографічні відомості] / підгот. Ж. Сташко
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 8. — С. 2-15.
Теренда Н. М. Д. Стражеско — видатний український кардіолог, дослідник, педагог [Електронний ресурс] / Н. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2012. — № 1. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2012_1_27.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.01.2021 13.54.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 45081  
Вікторія запитує:
Цікавить література про поезію Пауля Целана.Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
"Время сердца" : переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана / пер. с нем. Т. Баскаковой, А. Белобратова; вступ. А. Белобратова // Иностранная литература. — 2012. — № 10. — С. 3-83.
Баняс Н. Ю. Поезія "Не дій заздалегідь…" Пауля Целана: дві інтерпретації [Електронний ресурс] / Н. Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2009. — Вип. 1(2). — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2009_1(2)__21
Брикса О. С. Поетика сакрального у збірці Пауля Целана "Мак і пам’ять" [Електронний ресурс] / О. С. Брикса // Молодий вчений. — 2014. — № 6(2). — С. 73-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6(2)__22
Вишеславський Г. Самуїл Аккерман, Марк Бєлорусець, Дмитро Горбачов: тріалог про творчість К. Малевича і П. Целана [Електронний ресурс] / Г. Вишеславський // Сучасне мистецтво. — 2015. — Вип. 11. — С. 79-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2015_11_23
Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана : літературознавчі студії / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 8. — С. 45-52.
Дубин Б. Краткая летопись жизни и творчества Пауля Целана / Б. Дубин // Иностранная литература. — 2005. — № 4. — С. 260-264.
Журенко М. Н. Місце і роль кольоративної лексики в поезії Пауля Целана [Електронний ресурс] / М. Н. Журенко, О. П. Ильиницкая // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2014. — Вип. 3(1). — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_3(1)__9
Ільїна Т. А. Художня унікальність ліричної творчості Пауля Целана [Електронний ресурс] / Т. А. Ільїна, В. В. Устименко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9(2). — С. 257-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9(2)__34
Лешук Ю. В. Вербалізація художнього концепту Людина в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) [Електронний ресурс] / Ю. В. Лешук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. — 2012. — № 23. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_23_20
Лещук Ю. В. Особливості функціонування графічних елементів у віршованих текстах Пауля Целана [Електронний ресурс] / Ю. В. Лещук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 171-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_56
Лещук Ю. Вербалізація текстового концепту смерть у віршах Пауля Целана [Електронний ресурс] / Ю. Лещук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2014. — № 5. — С. 30-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_5_9
Лещук Ю. Семантичні особливості нейтральної лексики у поетичному тексті Пауля Целана [Електронний ресурс] / Ю. Лещук // Актуальні питання іноземної філології. — 2015. — № 3. — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_3_18
Лещук Ю. Художній концепт "Zeit" ("час") у поезії Пауля Целана: особливості мовної об’єктивації [Електронний ресурс] / Ю. Лещук, Г. Новак // Актуальні питання іноземної філології. — 2015. — № 2. — С. 127-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_24
Найдеш О. Символізм та звукосимволізм у поетичних текстах Пауля Целана [Електронний ресурс] / О. Найдеш // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2015. — Вип. 740-741. — С. 250-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2015_740-741_70
Новак Г. Ф. Фонетична організація поетичних текстів Пауля Целана [Електронний ресурс] / Г. Ф. Новак, Ю. В. Лещук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2012. — Вип. 30. — С. 154-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_30_48
Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення. 11 клас : [добірка статей] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2008. — № 4. — С. 49-53.
Рихло П. "Я співаю перед чужими”: Пауль Целан і музика [Електронний ресурс] / П. Рихло // Питання літературознавства. — 2012. — Вип. 86. — С. 229-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2012_86_29
Рихло П. В. Пауль Целан і французький символізм [Електронний ресурс] / П. В. Рихло // Питання літературознавства. — 2007. — Вип. 73. — С. 84-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2007_73_14
Рихло П. В. Поетика діалогу Пауля Целана як спроба подолання культурної кризи доби [Електронний ресурс] / П. В. Рихло // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 12. — С. 88-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_12_14
Рихло П. В. Шекспір у творчості Пауля Целана [Електронний ресурс] / П. В. Рихло // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 13. — С. 55-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_13_10
Щербина О. Голокост в поезії Пауля Целана "Фуга смерті" / О. Щербина // Все для вчителя. — 2011. — № 13-14. — С. 20-21.

.: Розділ: Література :: 4.01.2021 11.50.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.325454 seconds