Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Надія із міста: Кременчук :: Запитання: 41318  
Надія запитує:
Добрий день, допоможіть у пошуках літератури до теми: Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах України, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо Вам ознайомитеся з наданою інформацією:

1. Байкачова К. В. Аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Байкачова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(4). - С. 215-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(4)__32

2. Нікуліна О. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів [Електронний ресурс] / О. Д. Нікуліна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 13(1). - С. 205-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(1)__32
3.
Мазурік О. О. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови до взаємодії з учнями початкових класів [Електронний ресурс] / О. О. Мазурік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 13(2). - С. 255-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(2)__34

4. Акімова О. М. Педагогічні умови позааудиторної самостійної роботи в ході підготовки майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / О. М. Акімова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 28. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_10

5. Каракатсаніс Т. В. Креативне співробітництво в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії [Електронний ресурс] / Т. В. Каракатсаніс // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 28. - С. 373-380. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_60

6. Ковальова Н. С. Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в естетичному вихованні [Електронний ресурс] / Н. С. Ковальова // Горизонти освіти. - 2013. - № 3. - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gorosv_2013_3_30

7. Ворник М. М. Вивчення спецкурсу "Основи соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями" у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / М. М. Ворник // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_23

8. Осадченко І. Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2011. - № 4(2). - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__4

9. Кучай Т. П. Порівняльний аналіз курікулумів з підготовки учителів початкових класів в університетах Японії [Електронний ресурс] / Т. П. Кучай // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 34. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_34_19

10. Казанжи І. В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у класичному університеті [Електронний ресурс] / І. В. Казанжи // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 319-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_63..Підкреслено значення компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців в класичному університеті. Розкрито складові професійно-виховної компетенції учителів початкової школи.Подчеркнуто значение компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов в классическом университете. Раскрыты составные профессионально-воспитательной компетенции учителей начальной школы.

11. Дусь Н.А. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.А. Дусь ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 20 с. — укp. Досліджено питання формування у майбутніх учителів початкових класів культури педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі гуманітарно-педагогічного коледжу. Скачати повний текст

12. Михальська В.Р. Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Р. Михальська ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с. — укp. Розроблено засоби діагностики рівня сформованості готовності студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів, наведено критерії та визначено чотири (низький, середній, достатній і високий) рівні готовності. Розглянуто педагогічні умови підготовки студентів до управління навчанням учнів початкових класів. Скачати повний текст

13. Чепка О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет": автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Чепка ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Розкрито поняття "професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів" і "навчальний комплекс", "педагогічний коледж - педагогічний університет". Обгрунтовано завдання, функції, принципи діяльності педагогічних навчальних комплексів. Проаналізовано стан, особливості, проблеми та можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів за умов навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет".. Скачати повний текст

14. Чепка, Ольга Володимирівна. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка Ольга Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2010. - 263, [4] арк. - Бібліогр.: арк. 231-263. Рубрикатор НБУВ: Ч479.518.3 Ч489.518.3

15. Чепка О. В. Професійна адаптація студентів в системі «педколедж-педуніверситет» / Чепка О. В. // «Інноваційний потенціал Української науки – ХХІ сторіччя» : збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 – 15 квітня 2010 р. – Запоріжжя : Видавництво ПГА., 2010. – С. 66–71.

16. Чепка О. В. Професійна орієнтація майбутніх учителів початкових класів на етапі підготовки у педколеджі / Чепка О. В. // «Dny v?dy – 2010» : materi?ly VI mezn?rodn? v?decko – praktick? konference. – Dil 19. Pedagogika. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – S. 51–52.

17. Чепка О. В. Становлення майбутніх учителів початкових класів на етапі неперервної професійної підготовки у педуніверситеті / О. В. Чепка // «Последните научни постижения» : материали VI Міжнародної наукової практичної конференції. – Том 13. Педагогічні науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 11–13.

18. Чепка О. В. Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів у практиці педколеджу та педуніверситету / О. В. Чепка // Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., 30–31 березня 2010 р. / Євпаторійський інститут соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія, 2010. – С. 159–163.

19. Чепка О. В. Дослідницька діяльність студентів в умовах навчального комплексу / О. В. Чепка // Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції / [упорядник Л. Т. Коломієць]. – К. : МНТУ, 2010. – С. 95–96.

20. Юринець О.О. Формування педагогічної відповідальності у студентів педколеджу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О.О. Юринець ; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — укp. Вперше розроблено структурно-функціональну модель й обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування педагогічної відповідальності майбутніх учителів початкових класів у педколеджі…Удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі на підставі використання активних форм і методів навчання: тренінгу, вирішення моральних дилем. Уточнено науково-теоретичні уявлення про сутність, зміст і структуру педагогічної відповідальності вчителя початкових класів. Обгрунтовано умови та принципи створення розвивального рефлексивного середовища їх професійної підготовки. Скачати повний текст

21. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. Вип. 34 / ред.: Т. І. Сущенко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К.; Запоріжжя, 2005. - 423 с. - укp.

22. Розглянуто питання формування життєвої компетентності молодших школярів, творчої самореалізації особистості, підготовки учителів початкових класів до керівництва самостійною роботою учнів... Розкрито сутність і зміст вокально-музичного виховання студентів педагогічних коледжів… Висвітлено соціально-психологічні особливості самовизначення сучасної української молоді, специфічні особливості ціннісних орієнтацій підлітків. Шифр НБУВ: Ж70128 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2017 00.12.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Львыв :: Запитання: 41317  
Мар'яна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової дипломної роботи з теорії і методики розвитку мовлення за темою: "Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дітей раннього віку". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Використання усної народної творчості у роботі з дітьми дошкільного віку. – Режим доступу: http://doshkilna-osvita9.webnode.com.ua/news/metodichni-rekomendatsiji-vikoristannya-usnoji-narodnoji-tvorchosti-u-roboti-z-ditmi-doshkilnogo-viku/
Використання усної народної творчості у розвитку мовлення дітей. – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/cons/6002-ispolzovanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-v-razvitii-rechi-detej.html
Єнгаличева І. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МАЛОГО ЖАНРОВОГО ФОЛЬКЛОРУ. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf
ЖУРАВЛЬОВА Л., КУЧЕРЕНКО Т. ВПЛИВ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5619/1/Zhuravlova.pdf
Кудярська Т. Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників із мовленнєвими порушеннями / Т. Кудярська // Освітній простір України. - 2014. - Вип. 1. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_1_22
Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору / Н. В. Маліновська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2015. - № 11. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_11_4
Роль малих фольклорних форм в розвитку мовлення дітей дошкільного віку. – Режим доступу: https://studexpo.ru/53515/pedagogika/rol_malih_folklornih_form_rozvitku_movlennya_ditey_doshkilnogo_viku
Роль фольклору в розвитку мовлення дітей. – Режим доступу: http://svidomeshitanna.blogspot.ru/2016/02/blog-post_59.html
Токменко Л. РОЗВИТОК РІДНОГО МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНЯТ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ. – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/tokmenko_2.pdf
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. - К. : Видавничий дім «Слово», 2009. - 344 с.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К. : Вища шк., 2002. - 407 с.
Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. - К. - 2005. - 128 с.
Загрутдинова М. Використання малих фольклорних форм / М. Загрутдинова, Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 1991. - № 9. - С.16-22.
Куліш Р. В. Фольклор як засіб розвитку рідного мовлення і комунікативних умінь і навичок у дітей дошкільного віку / Р. В. Куліш // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 220-223. - Бібліогр.: 5 назв.
Романенко Л. Усна народна творчість у розвитку мовної активності дітей / Л. Романенко // Дошкільне виховання. - 1990. - № 7. - С.15-18.
Руснак І. Є. Український фольклор. - К.: ВЦ «Академія». - 2010. - 304 с.
Трифонова О. С. Формування мовної особистості дошкільника засобами малих жанрів фольклору / О. С. Трифонова // Наша шк.. - 2008. - № 1. - С. 23-26.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2017 18.04.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 41316  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть найти матеріал для курсової роботи на тему Роль та місце педагога у концепції нової української школи.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бех В. П. Планетарна особистість у контексті концепції "Нової української школи" [Електронний ресурс] / В. П. Бех // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 3. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_3_8.
Білик Н. І. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі / Н. І. Білик, О. О. Бабаєва // Імідж сучасного педагога. - 2017. - № 3(1). - С. 10-14.
Вітюк В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / В. В. Вітюк // Педагогічний пошук. - 2017. - № 2. - С. 3–6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_3.
Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи [Електронний ресурс] / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2017_2_8.
Гао В. Гострі кути реалізації концепції "нової української школи" у дискурсі ідеї глобальної освіти [Електронний ресурс] / В. Гао // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 69(1). - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69(1)__28.
Гриньова В. С. Виховання майбутнього вчителя для нової української школи / В. С. Гриньова // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 9. - С. 63-64.
Завалевський Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_1_4.
Зелюк В. В. Нова школа: новий учитель [Електронний ресурс] / В. В. Зелюк // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_4.
Лісова Н. На шляху до Нової української школи [Електронний ресурс] / Н. Лісова // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 2. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_6.
Просвітницька діяльність Софії Русової / ред.: Ю. М. Ковальчук. - Кам'янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2006. - 243 с. - (Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соц.-пед.; Вип. 5, т. 1).
Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень Концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / Н. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 9. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_9_19.
Унгурян І. К. Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи [Електронний ресурс] / І. К. Унгурян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 4. - С. 330-335. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_4_37.
Харченко О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Харченко // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 2-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3.
Шоробура І. Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії [Електронний ресурс] / І. Шоробура // Педагогічний дискурс. - 2017. - Вип. 22. - С. 192-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2017_22_36.
Нова українська школа. - http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2017 15.40.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: м.Ужгород :: Запитання: 41315  
Антон запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика у творах українських письменників".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! (Антоніна із міста: м.Київ?)
Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно від самого початку формулювати його найбільш конкретно. Тоді не доведеться надсилати двічі одне запитання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Василевич Г. Я. Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Я. Василевич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_20.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" [Електронний ресурс] / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 98-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_14.
Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2014. - Вип. 21-22. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2014_21-22_16.
Лінгвістичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Л. А. Лисиченко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2000. - 204 с.
Лиса Г. І. Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах [Електронний ресурс] / Г. І. Лиса, Є. В. Козирев // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2010. - Вип. 20. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2010_20_11.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мялковська Л. М. Стилістика художньої прози Валер'яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Мялковська ; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 c.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20 (1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидяченко Н. Краса, надія і ще деякі абстрактні поняття у художніх творах / Н. Сидяченко // Лінгвістичний аналіз художнього тексту / укл. Н. М. Пасік. - Ніжин, 2007. - С. 104-107.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Януш Я. Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови [Електронний ресурс] ? Я. Януш // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Т. 4, кн. 2. – Луцьк, 2008. – С. 210-220. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17942/16-Yanush.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 23.25.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Луцьк :: Запитання: 41314  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію (електронні видання, статті, підручники,статистичну та аналітичну інформацію за 2015-2017 рр.) для написання магістерської роботи на тему "Управління фінансовими ризиками інвестиційної діяльності" Наперед вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами інформації (на жаль, не всі вдалося знайти за останні роки).
Кльоба Л.Г. Фінансова безпека та ризики банківської інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 6-12.
Петруня Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб"єкта підприємницької діяльності - інвестора / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1).
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 244 л. – Додатки: л. 215-244.
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв.
Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54.
Румянцева Г. Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 203-211.
Румянцева Г.І. Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті оптимізації механізму управління інвестиційними ризиками // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 236-241.
Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб"єкта господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 8 (161)).
Тітова Н.А. Фінансові аспекти управління ризиками інвестиційного проекту / Н.А. Тітова, А.Ю. Попова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 13 пунктів.
Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: с. 107-109, 114.
Чорна, Л. О. Фінансові ризики інвестицій на підприємствах / Л. О. Чорна, В. В. Соколовська, Г. В. Осипенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - К. – 2015. – № 23 . – С.27-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Управління фінансовими ризиками http://pidruchniki.com/74707/ekonomika/upravlinnya_finansovimi_rizikami
Управління фінансовими ризиками http://fin.fem.sumdu.edu.ua/images/My_files/FinManagement/Finmen2012/glava_9.pdf
(зверніть увагу на список рекомендованої літерутри)
Фінансові ризики http://www.vuzlib.su/fdsg/2.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.11.2017 21.45.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.738994 seconds