Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 37121
   


Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 39071  
Галина запитує:
Доброго вечора! Матеріал на тему "Актуальні економічні проблеми Індії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баєнкова Є. В. Еволюція взаємовідносин у трикутнику Індія - КНР - США в умовах глобалізації : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / Є. В. Баєнкова ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. - Київ, 2008. - 17 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bevsug.zip.
Банько М. В. Посткризова стратегія розвитку України на засадах "Економіки знань" / М. В. Банько // Стратегія розв. України. - 2011. - № 2. - С. 17-22.
Баранник Л. Б. Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії [Електронний ресурс] / Л. Б. Баранник, Є. С. Баранник // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_5.
Борділовська О. А. Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі : [колект. моногр.] / О. А. Борділовська, Є. В. Габер, В. О. Кіктенко, О. А. Коваль, О. С. Мавріна ; ред. Л. В. Матвєєва ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - Київ, 2012. - 218 c.
Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції : матеріали міжнар. наук. конф., 24 черв. 2011 р., Київ / ред. О. Г. Білорус ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Ін-т соціології, Міжнар. асоц. "Україна - Рим. клуб". - Київ, 2011. - 221 c.
Городня Н. Особливості економічної модернізації Китаю та Індії в умовах глобалізації / Н. Городня // Дослідж. світ. політики : зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 33. - С. 161-183.
Давидович Л. Я. Політика Республіки Індія щодо країн пострадянського простору (1991-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Л. Я. Давидович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11DLYAPP.zip.
Денисов К. В. Промислова політика в системі структурних перетворень у чорній металургії України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / К. В. Денисов ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 24 c.
Діденко О. М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни / О. М. Діденко // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 219-225.
Ігнатьєв П. М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці, 2006. - 504 c.
Ігнатьєв П. М. Політика Республіки Індії в Південній Азії : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / П. М. Ігнатьєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2010. - 36 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10IPMVPA.zip.
Кириленко В. В. Історія економічних вчень : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон, М. В. Чирак, Т. І. Вергелес. - Тенопіль : Екон. думка, 2008. - 525 c.
Кузьмін О. Є. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2010. - 408 c.
Липов В. В. Міжнародна економіка: структурно-цивілізаційні основи розвитку : навч. посіб. / В. В. Липов ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків, 2007. - 208 c.
Маркевич К. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Сіденко, В. Юрчишин ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. О. Разумкова. - Київ : Заповіт, 2015. - 115 c. - (Б-ка Центру Разумкова; Серія "Дискусії про економічний розвиток").
Москалик Р. Політико-економічні проблеми міжнародного поширення технологій між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються [Електронний ресурс] / Р. Москалик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 30. - С. 338-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_40.
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" / уклад. А. П. Іржавська ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2010. - 368 c.
Полуянов В. П. Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства [Електронний ресурс] / В. П. Полуянов // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 78-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_9_9.
Ушакова Н. Г. Соціально-економічні типи країн : навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вищ. навч. закл. / Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2004. - 300 c.
Трофимова В. В. Економічна самодостатність країн в епоху глобальної інтеграції : монографія / В. В. Трофимова ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, Крим. ін-т бізнесу. - Сімф. : ВіТроПринт, 2010. - 450 c.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління : навч. посіб. / В. Д. Якубенко ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 373 c.
Якубчик О. С. Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О. С. Якубчик ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 26.05.2016 22.39.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Рівне :: Запитання: 39070  
Маша запитує:
Доброго дня. Допоможіть правильно оформити літературу. 41. Крушельницька О.В, Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296 с. 42. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту/ Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. - Київ: «Академвидав», 2003. - 416 с. 43. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. М. Лукашевич. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 248 с. 44. Макаровська Т.П. Економіка підприємства : навч. посіб. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К. : МАУП, 2003. – 304 с. 45. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевич. - К.: МАУП, 2007. - 816 с. 46. Менеджмент: Підручник / за ред. Проф. В.І. Корольова. - М.: "Економіст", 2009. - 432с. 47. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностетей вищих навчальних закладів. / За ред. д. е. н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Бутинця Ф.Ф. 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704с. 48. Нестеренко Ж.К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 122 с. 49. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організації: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК» «ЕксОб», 2010 - 392с. 50. Оценка персонала [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс. — Режим доступа: http://www.activebisgroup.com.ua/articles/advices_to_employers/ranking/ 51. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання. За ред. Машта Н.О., Микитин Т.М. – Рівне: РДГУ, 2012. –18 с. 52. Рульєв В. А. Менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / В.А.Рульєв, С.О. Гуткевич; – К.: Центр учбової літератури, 2001. – 312 с. . 53. Русинська О.В. Менеджмент / О.В. Русинська, С.А. Яромир, І.О. Молотова. – К., 2006. – 168 с. 54. Савченко О. Р., Микитин Т. М. Методичний посібник з написання дипломної роботи студентами денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Рівне:РДГУ, 2012. - 128 с. 55. Сафронова Н.А. Економіка підприємства: Підручник. / Під ред. Сафронова Н.А. - М.: видавництво Юрист, 2002.-584 с. 56. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту : навч. посібник / Сердюк О.Д. - К. : Професіонал, 2004. - 432 с. 57. Ситнік О. Д. Оцінка персоналу в системі мотивації / О. А. Ковальчук, О. Д. Ситнік // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 11–87. 58. Скудар Г. Розвиток персоналу - підвищення конкурентоспроможності / / Менеджер по персоналу. - 2006. - № 6. - С. 4-10. 59. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. - К.: ДП "Видавничий дім" Персонал ", 2008.-496 с. 60. Сладкевич В. П., Чернявський А. Д. Сучасний менеджмент організацій. - К.: МАУП, 2007. - 488 с. 61. Солощук М. Перепідготовка и підвіщення кваліфікації кадрів / / Довідник кадровика. - 2006. - № 09. - С. 87. 62. Статут підприємства ДП «Рівненський лісгосп» 63. Сутність системи безперервного навчання персоналу. [Електронный ресурс]. Режим доступу: http://www.sevencrafts.ru/57-sushhnost-sistemy-nepreryvnogo-obucheniya-personala/ 64. Татомир І.Л. Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства / І.Л. Татомир // Міжнародний науково-практичний журнал : Економіка і держава. – 2008. – №11. – С.11 – 89. 65. Татомир І.Л. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва / І.Л. Татомир // Міжнародний науково-виробничий журнал : Економіка АПК. – 2008. – №11. – С.129 – 131. 66. Тащіян А.П. Ефективність професійного навчання як ключового елементу системи розвитку людських ресурсів організації. [Електронный ресурс]. Режим доступу: http://www.ref.by/refs/62/13526/1.html 67. Фінансова звітність : Консультації. Роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств / Є. Авер'янова, В. Верхогляд, Н. Діброва та ін. – Донецьк : Баланс-Клуб, 2009. – 221 с. 68. Фінансова звітність ДП «Рівненський лісгосп» за 2012-2015 рр. 69. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Хомяков В.І. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2010. - 434 с 70. Чотири рівнява модель Д. Кіркпатріка. [Електронный ресурс]. Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1434 71. Чухліб О.А. Оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005. – 180 с. 72. Шершньова З.Є.. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / Шершньова З.Є. - К.: КНЕУ, 2009. - 699 с. 73. Шинкаренко В.Г. Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства/ В.Г. Шинкаренко, О.Н. Криворучко// Україна: аспекти праці, 2000. - № 4. - 82 с. 74. Шоптенко В., Кайсин Д., Конанчук Д. Нові можливості бізнес-освіти / / Менеджер по персоналу. - 2008. - № 4. - С. 28-34. 75. Щокін Г. В. "Теорія і практика управління персоналом" - К.: МАУП, 2003. - 280 с.
Наша відповідь:
Добридень, Машо! Відредагований список джерел такий:

41. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296 с.
42. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416 с.
43. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Лукашевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 248 с.
44. Макаровська Т. П. Економіка підприємства : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. – Київ : МАУП, 2003. – 304 с.
45. Менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г. В. Щокіна [та ін.]. – Київ : МАУП, 2007. – 816 с.
46. Менеджмент : учебник / под ред. В. И. Королева. - М. : Экономист, 2009. – 432 с.
47. Мошенський С. З. Економічний аналіз : підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., допов. і переробл. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
48. Нестеренко Ж. К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / Ж. К. Нестеренко, А. В. Череп. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 122 с.
49. Нємцов В. Д. Менеджмент організації : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – Київ : ТОВ «УВПК» «ЕксОб», 2010 – 392 с.
50. Оценка персонала [Електронний ресурс] // Рекрутинговое агентство «Эктив Бизнес Групп» : [веб-сайт]. — Електронні дані. – Режим доступу: http://www.activebisgroup.com.ua/articles/advices_to_employers/ranking/, вхід вільний (дата звернення: 27.05.2016). – Назва з екрана.
51. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / за ред. Н. О. Машта, Т. М. Микитин.– Рівне : РДГУ, 2012. – 18 с.
52. Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – Київ : Центр учбової літ., 2001. – 312 с.
53. Русинська О. В. Менеджмент : підручник / О. В. Русинська, С. А. Яромир, І. О. Молотова. – Київ : Центр учбової літ., 2006. – 168 с.
54. Савченко О. Р. Методичний посібник з написання дипломної роботи студентами денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / О. Р Савченко, Т. М. Микитин. – Рівне : РДГУ, 2012. – 128 с.
55. Экономика предприятия : учебник / под ред. Н. А. Сафронова. – М. : Юристъ, 2002. – 608 с.
56. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту : навч. посіб. / О. Д. Сердюк. – Київ : Професіонал, 2004. – 432 с.
57. Ситнік О. Д. Оцінка персоналу в системі мотивації / О. А. Ковальчук, О. Д. Ситнік // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 11–87.
58. Скудар Г. Розвиток персоналу – підвищення конкурентоспроможності / Г. Скудар // Менеджер по персоналу. – 2006. – № 6. – С. 4-10.
59. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сладкевич. – Київ : ДП "Видавничий дім" Персонал ", 2008. – 496 с.
60. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський – Київ : МАУП, 2007. – 488 с.
61. Солощук М. Перепідготовка и підвіщення кваліфікації кадрів / М. Солощук // Довідник кадровика. – 2006. – № 9. – С. 87.
62. Статут підприємства ДП «Рівненський лісгосп». – Рівне, 2014. – [б. с.].
63. Сущность системы непрерывного обучения персонала [Електронний ресурс] // Студопедия : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://studopedia.su/19_127832_sushchnost-sistemi-neprerivnogo-obucheniya-personala.html. – Назва з екрана.
64. Татомир І. Л. Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства / І. Л. Татомир // Економіка і держава. – 2008. – № 11. – С. 11-89.
65. Татомир І. Л. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва / І. Л. Татомир // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 129-131.
66. Тащиян А. П. Эффективность профессионального обучения как ключевого элемента системы развития человеческих ресурсов организации [Електронний ресурс] / А. П. Тащиян // REFBY : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.ref.by/refs/62/13526/1.html. – Назва з екрана.
67. Фінансова звітність : консультації : роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств / Є. Авер'янова, В. Верхогляд, Н. Діброва та ін. – Донецьк : Баланс-Клуб, 2009. – 221 с.
68. Фінансова звітність ДП «Рівненський лісгосп» за 2012-2015 рр. – Рівне, 2016. – [б. с.]
69. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Хомяков В. І. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 434 с.
70. Четыре уровня оценки обучения Д. Киркпатрика [Електронний ресурс] // HR Лига : сообщество кадровиков и специалистов по управлениюю персоналом : [веб-сайт]. –
– Електронні дані. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1434. – Назва з екрана.
71. Чухліб, О. А. Історичні передумови виникнення системи обліку за неповними затратами / О. А. Чухліб // Фінанси України . – 2005. – N 3. – С. 129-132.
72. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. - 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2009. – 699 с.
73. Шинкаренко В. Г. Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства / В. Г. Шинкаренко, О. Н. Криворучко // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 4. – С. 27–32.
74. Шоптенко В. Нові можливості бізнес-освіти / В. Шоптенко, Д. Кайсин, Д. Конанчук // Менеджер по персоналу. – 2008. – № 4. – С. 28-34.
75. Щокін Г. В. Теорія і практика управління персоналом : навч.-метод. посіб. – Київ: МАУП, 2003. – 280 с.

.: Розділ: Загальні :: 26.05.2016 19.13.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірена із міста: Львів :: Запитання: 39069  
Ірена запитує:
Допоможіть з інформацією на тему : "основи типології політичних партій"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агафонова Г. С. Критерії дослідження програмно-ідеологічних засад функціонування політичних партій [Електронний ресурс] / Г. С. Агафонова. // Політологічні записки. - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_18.
Богашева Н. В. До питання про визначення політичної партії / Н. В. Богашева // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 219-231.
Горбач О. Н. Політологія : навч. посіб. / О. Н. Горбач, Р. Б. Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. та переробл. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 257 c.
Касап Є. О. Ідеологічні трансформації політичних партій в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Касап // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2011. - Т. 155, Вип. 143. - С. 71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2011_155_143_16.
Кизименко І. Історіографія формування політичних партій України [Електронний ресурс] / І. Кизименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2010. - № 3. - С. 99-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2010_3_12.
Кульчицька О. В. Виникнення політичних партій: історичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Кульчицька // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. : Історичні науки.. - 2008. - Т. 88, Вип. 75. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2008_88_75_11.
Лебедюк В. М. Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. М. Лебедюк ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів, 2012. - 20 c.
Лебедюк В. Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції [Електронний ресурс] / В. Лебедюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Політичні науки. - 2010. - Вип. 4. - С. 301-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoap_2010_4_30.
Лісовський В. М. Політична і партійна ідеологія українського суспільства: різновекторність та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Лісовський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 178, Вип. 166. - С. 56-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_178_166_14.
Масловська О. М. Політична культура опозиції в умовах становлення демократії [Електронний ресурс] / О. М. Масловська. // Політологічні записки. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_24.
Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Донец. нац. ун-т. - Київ : Арістей, 2006. - 430 c.
Орловський В. К. Партійно-політична опозиція в Україні: проблеми конструювання політичної реальності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В. К. Орловський ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2013. - 19 c.
Панчак-Бялоблоцка Н. В. Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н. В. Панчак-Бялоблоцка; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2012.
Рєзніков В. О. Кредитно-модульний курс з політології : навч. посіб. / В. О. Рєзніков, І. В. Ващенко ; Акад. внутр. військ МВС України. - Харків, 2011. - 271 c.
Тихомирова Є. Б. Політологія : навч. посіб. для студ. галузі підготов. "Міжнародні відносини" / Є. Б. Тихомирова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : О. Зень, 2012. - 263 c.
http://pidruchniki.com/19240701/politologiya/tipologiya_politichnih_partiy_tipi_partiynih_sistem
http://textbooks.net.ua/content/view/5042/44/
Цокур Є. Г. Типологія політичних режимів у контексті специфіки їх легітимації [Електронний ресурс] / Є. Г. Цокур // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2009. - Т. 122, Вип. 109. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_122_109_4.
Чабанна М. Політичні партії і партійні системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Чабанна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2010. - 202 c.

.: Розділ: Загальні :: 26.05.2016 18.25.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 39068  
Христина запитує:
Доброго дня! Будь-ласочка допоможіть знайти інформацію про економічні ресурси бібліотеки: класифікація за змістом та призначенням. Буду дуже вдячна за відповідь!!!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. - Севастополь, 2013. – 192 с. - Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf
2. Горєва Вікторія. Дослідницька діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних документознавчих досліджень [Електронний ресурс] / Вікторія. Горєва // Студії з архівної справи та документознавства. - 2010. - Т. 18. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2010_18_11
3. Документознавство. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/1732/1/CH 1.pdf
4. Загальне документзнавство / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш http://westudents.com.ua/knigi/69-zagalne-dokumentoznavstvo-paleha-yu.html
5. Збанацька А. О. Переклад як вид документної інформації та засіб комунікації [Електронний ресурс] / А. О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 2. - С. 81-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_17
6. Информационные ресурсы в экономике. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/komi48sli/home/lekcia-1
7. Информационные ресурсы по экономике // Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб., 2002- Режим доступу: http://ualibrarium.narod.ru/suspil/bibliotechna_sprava/11/spravochnik-bibliografa-vaneev.html
8. Карпюк Д. Види мережних документів [Електронний ресурс] / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 171-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_15
9. Класифікація та управління інформаційними ресурсами України. - Режим доступу: http://kit.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2014/10/УпрІнфРесурсами-УИС.pdf.
10. Медвідь Т. Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі [Електронний ресурс] / Т. Медвідь // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 1. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_1_10
11. Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" / Наталія Солонська, Вікторія Матусевіч, Тетяна Добко, Галина Солоіденко, Ольга Баркова. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/mn9904_vdbo.pdf.
12. Приймак Ю.Ю. Національні інформаційні ресурси - джерело державних інформаційних продуктів та послуг. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Priymak.pdf.
13. Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 13-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_6
14. Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду [Електронний ресурс] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_5_8

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.05.2016 16.06.32 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Кременчук :: Запитання: 39067  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Формування уявлень про норми і правила загально-людської моралі у дітей дошкільного віку через морально-етичну бесіду на заняттях розвитку мови". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Інно! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бутенко О. Г. Виховання шанобливого ставлення до матері в старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема / О. Г. Бутенко // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 63-65. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Врочинська, Л. Садок і родина: виховуємо дітей гуманними [Текст] / Л. Врочинська // Дошкільне виховання. - 2006. - № 6. - С. 12-14.

Гончаренко, Олена Ростиславівна.Шляхи впровадження ідей В.О. Сухомлинського у практичну роботу ДНЗ для вирішення проблем громадянського виховання дошкільників // Обдарована дитина. - 2014. - № 2. - С. 8-12.

Гончаренко, Олена Ростиславівна.Вирішення завдань громадянського виховання у ДНЗ засобами образотворчого мистецтва з використанням спадщини В.О. Сухомлинського // Обдарована дитина. - 2014. - № 2. - С. 13-20; № 3. - С. 8-13; № 4. - С. 2-9; № 5. - С. 9-14.

Еманова, Людмила Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку : музично-логопедична гра-драматизація за мотивами однойменної казки М. Трублаїні для дітей середньої групи [Текст] / Людмила Еманова, Наталія Юдіна // Дошкільне виховання. - 2015. - № 4. - С. 33-37

Жир, Н. Доброта - найдорожчий скарб : Заняття-бесіди для старших дошкільнят / Н. Жир // Палітра педагога. - 2008. - № 6. - С. 6-9.

Іщенко Л. В. Проблема розвитку мовленнєвої творчості дітей 5 - 6 років / Л. В. Іщенко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 10. - С. 178-182. - Бібліогр.: 5 назв. -

Калуська, Людмила. Поспішаймо закладати моральний фундамент / Л. Калуська // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. - С. 13-15. - Бібліогр.: 10 назв.

Каплуновська, Олена.Моральні бесіди: діяльнісний підхід // Дошкільне виховання. - 2015. - № 10. - С. 11-14.

Кисельова О. І. Духовно-моральне виховання дошкільників засобами українського фольклору / О. І. Кисельова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 187-190. - Бібліогр.: 11 назв.

Лохвицька, Л. Зарубіжні колеги про моральне виховання [Текст] / Любов Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2015. - № 5. - С. 8-11.

Луценко, Ірина Виховуємо громадянина : морально-правові аспекти вихованості [Текст] / Ірина Луценко // Дошкільне виховання. - 2015. - № 4. - С. 9-13

Мацур, Богдана. Морально-етичні досліди за творами Василя Сухомлинського
// Дошкільне виховання. - 2013. - № 9. - С. 24-25.

Михайлова Л. І. Розвиток розмовного мовлення дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. І. Михайлова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - О., 2010. - 21 c. -

Моральність дітей - обличчя батьків : країна дошклля / упоряд. О. В. Ночвінова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 9 (вересень). - С. 44-51.

Петрук, І. С. Особливості формування чесності у дітей старшого дошкільного віку / І.С. Петрук // Наука і сучасність : збірник наукових праць. Т. 45 / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. М.І. Шкіль (голова) та ін. – Київ, 2004. - С .105-110.

Поніманська, Тамара. Моральність має бути свідомою : [виховання моральних норм у дошкільнят] // Дошкільне виховання. - 2013. - № 8. - С. 3-5.

Почиваліна Г. В. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку у спадщині В.О. Сухомлинського / Г. В. Почиваліна // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 128-131. - Бібліогр.: 10 назв.

Потаповская, О. О методологических подходах к духовно-нравственному воспмтанию детей дошкольного возраста [Текст] / О. Потаповская // Педагогика . - 2013. - № 6. - С. 72-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Сухопарова, І. Ключики до серця : інтегроване заняття з розвитку мовлення та грамоти для старших дошкільнят / І. Сухопарова // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 23.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.05.2016 12.11.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.212444 seconds