Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37967
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 39924  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Помилки при роботі з персоналом". Заздалегідь дякую за роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базалійська Н. П. Методологічні основи формування поведінкової моделі управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Економіка і регіон. - 2013. - № 4. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_4_18.
Батюк Б. Б. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Б. Б. Батюк, К. М. Гірняк. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 193 c.
Борисова Л. Проблеми мотивації персоналу на сучасних підприємствах України / Л. Борисова, Л. Борисова // Наук. вісн.. - 2015. - № 1. - С. 5-15.
Гладунський В. Н. Математичні та логічні підходи до оцінки ефективності методів менеджменту : монографія / В. Н. Гладунський, Г. І. Берегова ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, Львів. ін-т банк. справи. - Львів : Афіша, 2015. - 187 c.
Загрева В. Управління персоналом у системі менеджменту організацій [Електронний ресурс] / В. Загрева // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2015_1_20.
Караван С. І. Механізм забезпечення ефективної роботи персоналу як складової підвищення інвестиційнї привабливості підприємств [Електронний ресурс] / С. І. Караван // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 70-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2012_4_16.
Кулинич Т. В. Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації [Електронний ресурс] / Т. В. Кулинич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 5. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_5_16.
Костишина Т. А. Управління персоналом: теоретичні аспекти та стратегії розвитку : монографія / Т. А. Костишина, В. П. Писаренко, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля ; ред.: Т. А. Костишина ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 603, [1] c.
Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов. - Київ : Знання, 1999. - 556 c.
Криворучко О. М. Оцінка якості управління персоналом організації / О. М. Криворучко // Актуал. проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 98-105.
Мочона Л. Г. Аналіз та вибір інструментарію оперативного контролінгу на підприємстві / Л. Г. Мочона // Бізнес Інформ. - 2015. - № 8. - С. 288-296.
Новікова Х. К. Внутрішній контроль в системі управління діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Х. К. Новікова ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 c.
Ожиганова М. І. Управління персоналом : навч. посіб. / М. І. Ожиганова, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 187 c.
Озарко К. С. Управління персоналом підприємств зв’язку з урахуванням особистісних характеристик : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. С. Озарко ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С. Попова. - Одеса, 2014. - 20 c.
Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013. - 466 c.
Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - Київ : Кондор, 2012. - 310 c.
Сокур М. І. Мотивація та управління персоналом і якістю (іноземний досвід) : навч. посіб. / М. І. Сокур, І. Є. Мельнікова, Л. П. Шаповал, Д. С. Гриценко ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. - Вид. 2-е, допов. - Кременчук : Щербатих О.В., 2016. - 335 c.
Стрельбіцький П. А. Управління персоналом : конспект лекцій : навч. посіб. / П. А. Стрельбіцький, О. В. Рарок, Л. А. Рарок ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2015. - 177 c.
Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2014. - 282 c.
Управління персоналом : підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков, А. О. Василенко, О. І. Волошин ; ред.: В. М. Данюк ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", ПАТ "Новокраматор. машинобуд. з-д". - Вид. 2-ге, зі змінами. - Київ : КНЕУ, 2014. - 666 c.
Управління персоналом та економіка праці : [навч. посіб.] / П. Г. Перерва, А. М. Колот, О. Й. Рофе, М. І. Погорєлов, В. Г. Дюжев; ред.: М. І. Погорєлов, П. Г. Перерва, С. М. Погорєлов, О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс : НТУ "ХПІ", 2015. - 521 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.12.2016 21.25.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 39920  
Оксана запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до теми "Інноваційні технології на уроках української мови та літератури". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39488.
Асауленко Л. М. Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з української літератури [Електронний ресурс] / Л. М. Асауленко, Н. А. Кушнір // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naukzv_2013_1_2.
Боряк О. В. Інноваційні форми організації навчання української мови в старших класах спеціальної школи [Електронний ресурс] / О. В. Боряк, О. М. Білоножко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2013. - Вип. 23. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_9.
Глущенко Л. Проблеми формування читацької компетентності ліцеїстів у контексті сучасного змісту шкільної літературної освіти [Електронний ресурс] / Л. Глущенко // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. - С. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_4-5_19.
Гнедко Н. М. Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] / Н. М. Гнедко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2014. - Вип. 8. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_8_36.
Грищук О. В. Застосування інноваційних технологій в процесі навчання української літератури учнів основної школи [Електронний ресурс] / О. В. Грищук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2013. - Вип. 20. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_20_20.
Грудок-Костюшко М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / М. О. Грудок-Костюшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_19.
Демешко І. Використання інноваційних технологій у викладанні курсу "Теоретичні питання граматики української мови" [Електронний ресурс] / І. Демешко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 121(1). - С. 185-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__45.
Дроздова І. П. Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови [Електронний ресурс] / І. П. Дроздова // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 7. - С. 115-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2010_7_21.
Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури. Ч. 1 : Інтерактивний урок - особливий тип уроку / Світлана Єлісеєва // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 11/12. - С. 92-98.
Жулєва Л. В. Упровадження інноваційних, інтерактивних методів і форм навчання на уроках української мови та літератури / Л. В. Жулєва // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 60. - С. 356-362.
Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів до впровадження інноваційних навчальних технологій з української мови у початкових класах [Електронний ресурс] / А. Зимульдінова // Молодь і ринок. - 2016. - № 7. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_9.
Козлова Л. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури [Електронний ресурс] / Л. В. Козлова // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 4. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_4_27.
Кузьміна І. Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі [Електронний ресурс] / І. Кузьміна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 5(2). - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__21.
Кузьмичова О. О. Інноваційні підходи до викладання української мови та літератури в сучасній школі в умовах профільного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Кузьмичова // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(2). - С. 35-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__8.
Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / І. А. Кучеренко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 44 c.
Ніщенко М. Е. Інноваційні аспекти навчання української мови у структурі підручника для учнів 8 класу [Електронний ресурс] / М. Е. Ніщенко // Проблеми сучасного підручника. - 2016. - Вип. 16. - С. 268-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_26.
Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань : Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. / ред.: О. О. Романова, І. В. Грачова, О. В. Лященко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т. - Харків, 2015. - 381 c.
Сілевич Л. Упровадження інноваційних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] / Л Сілевич, О. Мельничук // Обрії. - 2013. - № 1. - С. 100-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_33.
Солодюк Н. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови / Н. Солодюк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 18-21.
Супрун Т. П. Метод дослідження як один із пріоритетних методів роботи на уроках української мови та літератури (із досвіду впровадження системи пошуково-дослідницької роботи) [Електронний ресурс] / Т. П. Супрун // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 4. - С. 256-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_45.
Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : монографія / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 552 c.
Шуляр В. І. Теоретико-методичні засади сучасного уроку української літератури в основній і старшій школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. І. Шуляр ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 44 c.
Якимчук М. Ю. Розвиток творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників гімназії у процесі навчання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / М. Ю. Якимчук ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2015. - 20 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.12.2016 16.28.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Львів :: Запитання: 39919  
Микола запитує:
система ШІП-ДПС (ШІП-транзисторний в якірному колі і в колі збудження), в колі збудження двоконтурна СПР
Наша відповідь:

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 7.12.2016 18.42.38 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кремінна :: Запитання: 39918  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти джерело, в якому було опубліковано статтю УДК 316.472.3 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРБУЛЛИНГА. А.С. Зинцова
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
За результатами пошуку знайдено тільки це джерело:
Зинцова А. С. Социальная профилактика кибербуллинга / А. С. Зинцова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. - 2014. - № 3 (35). - С. 122-128.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.12.2016 18.00.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Филип із міста: Лбвів :: Запитання: 39917  
Филип запитує:
Коротка характеристика Церкви у діяннях Апостолів
Наша відповідь:
Доброго дня, Філіпе!
Пропонуєма Вам переглянути наступні джерела:
Дії апостолів - https://uk.wikipedia.org/wiki/Дії_апостолів
Діяння апостолів - http://www.wikipage.com.ua/1x3e78.html
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян // Все для вчителя. - 2009. - № 21-22. - С. 192.
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян : постаті // Позакласний час. - 2008. - № 10. - С. 131-135.
Свято Апостола та Євангеліста Луки // Позакласний час. - 2001. - 29. - С.2.
http://www.reformed.org.ua/2/183/9/Guthrie
http://www.bogoslov.kharkov.ua/news/2967
http://petra-i-pavla.church.ua/apostoli-petro-i-pavlo/
http://mihaelkalush.at.ua/load/metodi_chitannja_bibliji/evangelie_vid_svjatogo_luki/5-1-0-87
http://uristinfo.net/uchebnye-materialy/278-religieznavstvo--za-red-vd-titova-/8787-rozdil-8-zagalna-harakteristika-hristijanstva.html?start=2
http://www.info-library.com.ua/books-text-11735.html
http://krotov.info/library/02_b/ar/clay_acts.htm
http://petrapavla.org.ua/church/pokrovyteli-hramu-2/apostol-petro/

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.12.2016 14.08.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.682886 seconds