Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 40444
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42409  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію по темі "Методика вивчення часу і типів календарів на уроках астрономії". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Юліє! Для вас підібрані такі джеела інформації:

Байдин В."Солнечное коло" восточных славян : Гипотезы, предположения, факты // Наука и жизнь. - 1994.- 1. - С.34-42.

Барчан, Вікторія.Час як фізичне явище. Поняття "четвертий вимір" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2016. - № 6. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Білоус, Світлана Юріївна.Задачі про годинники : наукові народні казки : математика// Школа юного вченого. - 2018. - № 3. - С. 44-46.

Время может остановиться // Юный техник. - 2012. - № 11. - С. 28-29.

Галаганюк, Лариса.Методика викладання розділу "Основи практичної астрономії" : "Предмет астрономії. Основи практичної астрономії. Методи астрономічних досліджень" // Фізична газета. - 2012. - № 7. - С. 8-12. - Продовж. Початок № 3, № 4, № 5-6, 2012.

Головко М. В. Дидактичні засади організації навчання астрономії в профільній школі [Електронний ресурс] // Астроосвіта: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — К., 2008—2016. — Режим доступу: http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/dydaktychni-zasadu-navchannia-astronomii.pdf — Назва з екрана.

Гудзик Клара.У руках Хроноса // День. - 2006.- 13 січ. - С.7.

З історії літочислення // Шкільна бібліотека. - 2006.- №2. - С.68-72.

Календар та його типи.ppt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjj2IuG5IDeAhWM1iwKHXNJCC8QFjAJegQIAhAC&url=http://voronaky.edukit.lviv.ua/Files/downloads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8.ppt&usg=AOvVaw0tbARn67L-FRUcV_6JRjPK

Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я. С. Яцків [та ін.] // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України», 12 — 15 травня 1999 р.: тези доп. — К. : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. — С. 54

Крячко І. Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. — К.: Видавничий центр «Наше небо»,2018. — 244 с.

Кузьменков, С.Що таке час? Задачний підхід в астрономії / С. Кузьменков; І. Сокол // Фізика та астрономія в школі. - 2009. - № 6. - С. 17-20 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Любицький, Ігор.Загадки астрономії : мандрівка в минуле // Колосок. - 2009. - № 2. - С. 38-41.

Мирошніченко, Юлія.Урок з астрономії: "Календар" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 6. - С. 6-11. - Бібліогр.: с. 11.

Муринович, Л.Астрономія в Стародавньому Єгипті // Фізика для допитливих. - 2011. - № 10 (жовтень). - С. 2-7.

Панченко, Т. Використання екваторіального сонячного годинника під час вивчення астрономії в старшій школі (рівень стандарту) / Т. Панченко; В. Нижник // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Панченко, Тетяна.Особливості формування в учнів умінь та навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 1. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 29.

Старко В.Чому у тижнів сім днів // Позакласний час. - 2006.- №9-10. - С.39-48.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.10.2018 12.40.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Миколаїв :: Запитання: 42408  
Ігор запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію (книги, закони,нормативні акти, статті, доповіді) на дану тему: "Діяльністььо запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом в країнах Європейського Союзу" .
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре!
Маємо Вам запропонувати наступні джерела:
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2171/vnulpurn201480134.pdf
Захаров В. П. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730
Кривонос, Л. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
https://fincontrol.com.ua/news-public.php?id=68
Світовий досвід боротьби з «брудними» грошима
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_2007_38_25
Павліченко Є. В. Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Є. В. Павліченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 38. - С. 141-147.
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/4/03.pdf
Бисага, К. В. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЧЕХІЇ)
https://www.osce.org/uk/ukraine/299731?download=true
Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6912/1/ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,.pdf
Романько П.С., ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА США
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/30.pdf
Ситник, Г. П., Баранов, Р. О. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ
1. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : Навч. посібник для вузів / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.
2. Дмитренко, Є. С. Фінансове право України. Загальна частина : навч. посібник для вузів / Є.С. Дмитренко. - К. : Алерта. - [Б. м.] : КНТ, 2006. - 376 с.
3. Економічна безпека : навчальний посібник / ед.. О. М. Джужа. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 368 с.
4. Міжнародна макроекономіка : навчальний посібник / ред.: Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова. - Видання 3-тє, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.
5. Міжнародні фінанси : навч. посібник для вузів / ред. Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевський. - 3-те вид., переробл. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 640 с.
6. Наукові праці : науково-методичний журнал. Т. 202. Вип. 190. Державне управління / ред. Л. П. Клименко [та ін.]. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. - 188 с.
**************************
1. Захарчук, О. Схеми відмивання "брудних" грошей: розпізнати і ліквідувати / О. Захарчук // Фінансовий контроль. - 2018. - N 4. - С. 4-7.
2. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму : від 16 травня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2011. - N 41. - С. 163-181.
3. Мусин, А.К. Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег / А. К. Мусин // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 1. - С. 429-434.
4. Половинський, Л.В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід / Л. В. Половинський // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - N 5. - С. 33-35.
Успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.10.2018 09.06.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 42407  
Тетяна запитує:
Добрий вечір, підкажіть будь-ласка, літературу та інтернет-ресурси, для виконання магістерської роботи на тему : Судові витрати в цивільному судочинстві. В віртуальній довідці є тільки для господарського процесу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями:– https://pidruchniki.com/1534122046372/pravo/sudovi_vitrati
https://pidruchniki.com/83087/pravo/sudovi_vitrati_tsivilniy_spravi
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sudovi-vitrati-v-civilnomu-ta-gospodarskomu-procesi.html
https://sud.ua/uk/news/publication/104666-sudebnye-raskhody-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-platit-pridetsya-za-vse-i-napered
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vitrati_v_civil-nomu_sudochinstvi
http://ua-referat.com/Судові_витрати_в_цивільному_процесі
http://allreferat.com.ua/uk/pravo/kursovaya/5578
https://court.gov.ua/userfiles/01_web.pdf
http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/597/14.pdf
https://studme.com.ua/18241127/pravo/xvii_sudebnye_rashody_grazhdanskomu_delu.htm
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=05b694b8-f9d4-4236-9499-6aecefc8d29e
http://pomichnyk.org/dlya-fizychnyh-osib/sudovi-vtraty-u-tsyvilnomu-sudochynstvi.html
http://referatu.net.ua/referats/7569/157673
http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1726/
http://bukvar.su/gosudarstvo-i-pravo/187126-Sudebnye-rashody-v-grazhdanskom-processe.html
http://ukrefs.com.ua/187126-Sudebnye-rashody-v-grazhdanskom-processe.html
– Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про судовий збір". Закон України "Про доступ до судових рішень" / ред. кол.: В. Г. Гончаренко, О. М. Джужа, О. В. Дзера [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 328 с. ( Бюл. законодавства і юрид. практики, № 8, 2017 ).
– Цивільний процес : підручник / за заг. ред. : Р. М. Мінченко, І. В. Андронов ; рец. О. С. Кізлова, Ін-т законодавства ВРУ. 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Леся, 2016. - 756 с.
– Черемнов Д. В. Проблеми відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному процесі: теоретичний та практичний аспекти / Д. В. Черемнов // Правова держава : Фахове наукове видання. - 2016. - Вип. 21. - 293 с. - С. 170-174.
– Некляєв Ю. Судові витрати як невід'ємна складова цивільного процесу / Ю. Некляєв
// Юридична газета : Юридичні питання: практика. - 2015. - 30 червня (№ 26). - С. 30-31.
– Антонюк О. І. Умови відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному процесі / О. І. Антонюк // Правничий часопис Донецького університету - 2013. - № 1 (29). - С. 151-158.
– Цивільний процес України : підручник для вузів : рекомендовано МОН України / за ред.: Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої ; НУ "ОЮА". - Київ : Істина, 2011. - 536 с.
– Логінов О. А. Цивільний процес України : навч. посібник : рекомендовано МОН України / О.А. Логінов, О.О. Штефан. - Київ : Юрінком Інтер, 2012. - 368 с.
– Островська Л.А. Визначення поняття процесуальної дії в контексті компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах / Л.А. Островська // Адвокат. - 2012. - № 4. - С. 23-27.
– Бишляга А.М. Судові витрати в цивільному процесі / А.М. Бишляга // Сучасна цивілістика : тези наук. робіт учасників 7-ої Міжнар. цивіліст. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених ( Одеса, 30 березня 2012 р.) 2012 . - 475 с. - С. 189-190.
– Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С.С. Богля ; Нац. ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2005. - 20 с.
– Богля С.С. Поняття судових витрат у цивільному процесі України // Право і безпека. - 2003. - № 3. - С.41-45.
– Беляневич В. Е.Про відшкодування судових витрат, сплачених за надання правової допомоги / В. Е. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 81-90.
– Зварич О. В.Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи / О. В. Зварич // Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 59-70.
– Островська Л. А.Визначення поняття процесуальної дії в контексті компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах / Л. А. Островська // Адвокат. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
– Джавадов Х. А. Судебные расходы в контексте эффектитвности гражданского судопроизводства в Украине / Х. А. Джавадов // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 1. - С. 127-131.
– Фастовець В. Скільки коштує адвокат у цивільному та адміністративному процесі / Віталій Фастовець // Юридичний Вісник України. - 2010. - № 25-26. - С. 19.
– Вишиваний В. Судові витрати в цивільних справах: асорті роз'яснень / В. Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - № 107 (19 листопада). - С. 17-18.
– Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посібник / С. Васильєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.

.: Розділ: Держава і право :: 11.10.2018 22.47.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Миколаїв :: Запитання: 42406  
Павло запитує:
Проблеми застосування норм банківського права та перспективи розвитку банківського законодавства УКраїни.
Наша відповідь:
Добрий день, Павле! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Вавженчук, С. Я.Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 5. - С. 91-95. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ /О.Д. Вовчак, О.М. Крамаренко // Фінансовий простір. – 2014. – №4(16). – С. 27-31.

Глібко С. В. Особливості визначення банківських послуг у законодавстві України [Електронний ресурс] / С. В. Глібко. // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_21

Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України [Електронний ресурс] / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012. - Вип. 90. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_90_15

ЗОЛОТАРЬОВА О. В.Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи України // Проблеми економіки та політичної економії. – 2017. - № 1. – С. 83-96.

Івченко К. А.Шляхи вдосконалення банківського законодавства України // Актуальні проблеми політики. -2013. -Вип.49. – С. 237-245.

Казаков Ю. Ю. Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Казаков // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 65. - С. 470-477. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_65

Кравченко, Н. Г.Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України [Текст] / Н. Г. Кравченко // Наукові записки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : КМ Академія, 2005. - Т. 38 : Юридичні науки. - С. 48-52

Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Б. Криволапов // Європейське право. - 2012. - № 2-4. - С. 197-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpr_2012_2-4_19

Куровський, Сергій. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності [Текст] / С. Куровський // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2014. - N 12. - С. 47-54

Латковська Т. А. Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 249-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_49

Лобозинська С. М. Удосконалення правового регулювання банківської системи України [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vddfa/2009_1/3/5. Lobozinskaj.pdf

Лочман, Я. Перспективи кодифікації банківського законодавства України / Я.Лочман // Вісник Національного Банку України. - 2001. - № 1. - С. 43-45

Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351 с.

Макаренко Ю. П.СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2017/13.pdf

Нагребельний В.П.Законодавство про банківську діяльність: Перспективи та напрямки розвитку[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://forinsurer.com/public/03/04/08/392

Нагребельний В.П. Проблеми вдосконалення законодавства України про банківську діяльність / В.П. Нагребельний // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – суми : УАБСНБУ, 2004. – Т. 9. – С. 166-172.

Національний банк України. Річний звіт 2017 рік https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71165707

Одоладов, Данило Андрійович. Джерела банківського законодавства України та Європейського Союзу [Текст] / Данило Андрійович Одоладов // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис. - 2018. - № 1. - С. 120-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Офіційний сайт Національного Інституту стратегічних досліджень України «Проект стабілізації банківської системи шляхом підвищення довіри до банків» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf

Офіційний сайт Національного банку України «Теоретичні основи
інфляційного таргетування» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85391

Офіційний сайт Національного банку України «Дорожня карта НБУ з
переходу до інфляційного таргетування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28704716

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Динаміка кількості банків – учасників ФГВФО» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/statystyka

Офіційний сайт Асоціації українських банків «Рейтинг українських банків за 2016 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aub.org.ua/

Рябініна Л. Роль національного банку та законодавчих актів України в її економічному розвитку// Економіка та держава. – 2011, № 8. – С. 34-47.

Сайт інформаційного агентства «Ваш банкір» «Банківський сектор України: реалії та перспективи» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vashbankir.com/financial-literacy/articles/bankovskiy-sektor-ukrainy-realii-iperspektivy.html?hl=uk

Сайт інформаційного агентства «Finance.ua» «Проблеми відтоку депозитів» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://news.finance.ua/ua/news/-/382366/vidtik-depozytiv-yaki-banky-najbilshevtratyly-koshtiv-naselennya-v-1-mu-pivrichchi-2016

Сайт інформаційного агентства «Forbes Україна» «Продати проблеми: НБУ опублікував список застав за кредитами рефінансування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/nation/1413443-prodati-probleminbu-opublikuvav-spisok-zastav-za-kreditami-refinansuvannya

Сайт інформаційного агентства «Новий час» «Чому в Україні можуть подорожчати кредити?» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://nv.ua/ukr/opinion/valchyshen/chomu-v-ukrajini-mozhut-odorozhchati-krediti-836556.html

Селезньова О. М. Проблеми систематизації банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – No 12. – С. 37-39.

Селезньова О. М. Теоретичні питання банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – No 4. – С. 27-30.

Скорупка Д. Вдосконалення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів банківських послуг з урахуванням стандартів ЄС [Електронний ресурс] / Д. Скорупка, С. А. Приймак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 4(1). - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_4(1)__15

Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : монографія / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.

Холявко, Д. О. Стан та шляхи вдосконалення законодавства України щодо регулювання валютних відносин [Електронний документ] / Д.О. Холявко; // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України . – Режим доступу :
http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2011/12eb47362a8ddd23ff66515035e99623.pdf

Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. О. Чуб // Фінанси України. - 2008. - № 4. - С. 57-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_4_8

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.10.2018 19.57.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Київ :: Запитання: 42404  
Ярослава запитує:
Народ на педагогікапедагогіка як елемент національно-патріотичного виховання дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослава! Перегляньте наступні джерела:
"Козацтво на сучасному етапі" : поради козацької педагогіки / Донец. обл.. б-ка для дітей імені С. М. Кірова; підгот. Л. Д. Бодня, Л. В. Аксьонова. - Донецьк, 2006. - 15 с. - Бібліогр.: с. 13-14.
Бабій І. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління : (історичний аспект) / І. Бабій // Рідна школа . - 2008. - № 11. - С. 74-76.
Будник О. Компоненти народної педагогіки / О. Будник, З. Нижникевич // Укр. етнопедагогіка : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Кононенка. – Київ : Івано-Франківськ, 2005. – С. 55-71.
Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Наук. світ. - 2010. - № 8. - С. 16-17.
Карабаєва Л. Виховання має бути народним : громадянське виховання / Л. Карабаєва // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 14-16.
Колесник М. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті / М. Колесник // Біологія (Шк. світ). - 2009. - № 24. - С. 3-8.
Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Н. Лисенко // Дошк. виховання. - 2013. - № 2. - С. 23-25.
Максимович О. Сімейне виховання : народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта (Шк. світ). - 2012. - № 1-2. - С. 3-6.
Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. - 2014. - № 8-9. - С. 61-66.
Паламарчук Л. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого виховання : наукові дослідження / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11-12. - С. 38-40.
Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки / Т. Поніманська // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 9-13.
Світлиця Л. Народна педагогіка в навчально-виховному процесі : методисту : [методичні поради] / Л. Світлиця // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 5. - С. 16-18.
Школа-родина - виховуємо разом : початкова школа XXI сторіччя : [добірка матер.] / упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. - 2011. - № 17-18. - С. 29-46.
Скільський, Д. М. Вчення К. Д. Ушинського про народність виховання / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 3. - С. 80-85.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : навч. посіб. – Київ : ІСДО, 1996. – 288 с.
Будник О. Етноекономічна компетенція школяра : моногр. / О. Будник. – Київ : Івано-Франківськ, 2008. – 200 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/877.pdf.
Грицик Л. Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях та творчості [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. – 2012. - №1 (84). – С. 151-153.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_1_34.pdf.
Етнопедагогіка: навч.-метод. посіб. / [упоряд. В. В. Макарчук] ; Уман. держ. педагог. ун-т імені П. Тичини. – 3-е вид., переробл. і доповн. - Умань: РВЦ «Софія». - 2015. - 205 с.- Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua//jspui/bitstream/6789/4336/1/etnopedagogika.pdf.
Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. - Дошк. навч. заклад ясла-садок «Теремок» : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://teremok7.zp.ua/index.php/--mainmenu-118/mainmenu-155/383-etnopedagogika-yak-skladova-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku. - Назва з екрану.
Шелудько Т. І. Використання традицій української етнопедагогіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Т. І. Шелудько. – Шелудько Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів : [блог]. - Режим доступу: eludko2013.wordpress.com/2015/12/30/використання-традицій-української-е/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.10.2018 14.49.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.196155 seconds