Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 29 .:. Вопросов в базе: 39197
   


Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 41165  
Катерина спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформаці на тему : "особливості міжкультурної комунікації фінів та українців", дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на Ваш запит раніше. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41112. На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей).

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 23.10.2017 15.45.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Біла Церква :: Вопрос: 41162  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію до дипломної роботи "Культура керівника ВНЗ" Дякую.
Наш ответ:
Добридень, Ольго! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Барна Н. В. Іміджелогія : навч. посіб. для дистанційного навч. / наук. ред. Бебика. – Київ : Ун-т «Україна», 2008. - 218 с.

Ворон О. Значення комунікативної компетентності керівників навчальних закладів у забезпеченні неперервності освіти педагогів / О. Ворон // Нова пед. думка. - 2013. - № 1. - С. 115-117. - Бібліогр.: 9 назв.

Вороненко, Оксана.Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій / О. Вороненко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2012. - № 10. - С. 17-26 : рис. - Бібліогр.: с. 26

Дрозд П. Г. Роль керівника в системі управління закладами шкільної освіти / П. Г. Дрозд // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 1. - С. 118-126.

Дуднєва Ю. Е. Імідж керівника як управлінська та соціально психологічна категорія / Ю. Е. Дуднєва. – Харків, 2014. - 180 с.

Єфімчук, Н. І. Культура етикету керівника - наука спілкування / Н. І. Єфімчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. Вип. № 1 (6) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол. І. В. Бойченко (голова) та ін. - Київ : КІБІТ, 2007. - С .59-60

Зайченко І. В. Етика викладача вищої школи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Зайченко, А. А. Каленський, Т. Ф. Мельничук; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Компринт, 2013. - 319 c. - Бібліогр.: с. 232-240.

Иванова, Н. А. Имидж как составляющая маркетинговой коммуникационной политики вуза [Текст] / Н. А. Иванова, Н. В. Бутримова // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 6-9.

Кот, Г. М. Психологічна культура керівника : стиль взаємодії / Г. М. Кот // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 12. Психологічні науки. Вип. 9 (33) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - С .201-209.

Мазник Л. В. Процес утворення іміджу сучасного керівника і його психологічні функції / Л. В. Мазник, Д. А. Судика // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2007. - № 23. - С. 29-34. - Бібліогр.: 11 назв

Мельник В. Керівниками не народжуються / В. Мельник // Управління освітою. - 2003. - №8. - С. 11. 4.

Немченко С. Г. Управління навчальним закладом : підруч. для студ. ВНЗ / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. А. Кривильова, О. В. Лебідь. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 515 c. - Бібліогр.: с. 501-515

Палеха Ю. І. Ключи до успіху, або Організаційна та управлінська культури / Ю. І. Палеха - К., 2002. 5. Педагогика: учебн. пособ. для студ-в пед. вузов / Сластенин В. А. и др.- М., 1997.

Педагогіка успіху / О.Г.Романовський, В.Є.Михайличенко, Л. М.Грень –Харків : Изд-во НТУ -ХПІ, 2011. – 376 с.

Перевозник, А. С. Становлення особистості керівника навчального закладу в освітньому процесі вищої школи / А. С. Перевозник // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів [Текст] : Тези Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка, 19 березня 2013 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Київський проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка, Укр. аналіт. центр проф. освіти "Національна обсерваторія" ; [упоряд.: Л. Б. Лук'янова, О. І. Щербак]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - С .205-208

Скрипаченко Т.В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.В. Скрипаченко ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 18 с.: схем. — укp.
Тимочко Г. Готовність майбутнього керівника до управління ВНЗ: етапи формування / Г. Тимошко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2003. - №4. - С. 72 - 74.

Управління навчальним закладом : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г.Немченко, О.Б.Голік, О.А.Кривильова, О.В.Лебідь. –Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. –516 c.

Хміль Ф. І. Ділове спілкування : Навч. посіб. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2004. - 280 c. - (Альма-матер).

Чорна О. О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. О. Чорна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - О., 2013. - 20 c.

Шемігон, Тетяна. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності [Текст] / Тетяна Шемігон // Юридична Україна. - 2012. - № 10. - С. 31-37. - Бібліогр. в примітках: с. 36-37

Щоголєва Л. Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою / Л. Щоголєва, В. Вознюк // Нова пед. думка. - 2014. - № 2. - С. 237-240.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.10.2017 14.28.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 41161  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, знайти літературу та інші джерела (з посиланнями) на тему: "Особливості використання кольору в друкованній рекламі: огляд існуючих методик та їх недолік; культурні особливості"
Наш ответ:
Доброго дня, Світлана!

Радимо Вам такі друковані джерела за Вашою темою:
1.Айзенберг М. Менеджмент реклами. - М., ТзОВ "ІнтелТех", 1999. - 80с.
2.Бобилева М.П. Рекламний менеджмент. - М.: Инфра-М, 2006.-334с.
3.Бехтерев В. М. Навіювання і його роль у суспільному житті. - М., 1995.-320с. 4.Богомолова Н. М. Соціальна психологія друку, радіо і телебачення. - М.: 2001.-234
5.Боковіков А.К., Лебедєв О.Н. Експериментальна психологія в російській рекламі. - М.: РАН Інститут психології, 1995.-186с.
6.Бобилева М.П. Рекламний менеджмент. - М.: Инфра-М, 2006.-334с.
7.Борісов Б.Л. Технології реклами і PR. - М.: Фаир-Пресс, 2001. - 624с.
8.Батра Р., Майерс Д.Д., Аакер Д.А. Рекламний менеджмент: Пер. з англ. - 5-е вид. - М.: СПб., 2004. - 784 с.
9.Владімірская, А. Володимирський П. Нестандартний підручник з реклами. Ростов н / Д 2004.-134с.
10.Волкова А.І., Піжугійда. Основи психології реклами для студентів коледжів. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006.-350С.
11.Волкова В.В. Дизайн реклами. М, Вища школа, 2003.-245с.
12.Вікентьев І.Л. Прийоми реклами і Public Relation, 5-е вид., Доп - СПб, ТОВ Триза - Шанс - Вид. будинок «Бізнес - преса, 2001. - 256 с.
13.Вокруг світла. Чорним по білому. - М.: Наука, 1986. - № 15 (45). - 37С.
14.Гребенкін Ю. Психотехнології в рекламі-навчальний посібник 2000.-162с.
15.Гете Й.-В. Вчення про цветах.-М.: Наука, 1994 .- 240с.
16.Деребіре М. Колір в діяльності человека.-М.: Наука, 1999.-177с.
17.Джугенхаймер Д.У. Основи рекламної справи. М: Освіта, 1998.-342с.
18.Джефкінс Р. Реклама: Навчальний посібник для вузів. М.: Юнити-Дана, 2002.-240с.
19.Діхтль Є. Хершген Х. - Практичний маркетинг: Навчальний посібник. - М., "Вища школа" 2003. - 255 с.
20.Зазикін В.Г. Психологія в рекламі-М.: Датастром, 1992.-276с.
21.Індустрія реклами. - М.: Кострома, 2002. - № 22 (24). - С. 49-50.
22.Ільін В. Я. Таємниці реклами. - Твер, Російський брокер, 2000.-256с.
23.Король О.М. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. - Хабаровськ: ХГАЕП, 1998. - 124 с.
24.Кандінскій В.В. Про духовне мистецтві .- М.: Наука, 1995.-149с.
25.Люшер Макс, Типологія психологічних властивостей людини. - М.: Медицина, 1994. - 123-125с.
26.Лаптева І. Використання кольору в періодичних виданнях. / / КомпьюАрт, № 9, 2001
27.Мімі Купер, Арлін Метьюз Мова кольору. - М.: Наука, 1995. - 147с.
28.Музикант В.Л. Теорія і практика сучасної реклами. М.: Євразійський регіон. 1998.-296с.
29.Мокшанцев Р.І. Психологія реклами. - М.: ИНФРА-М, 2000.-184с.
30.Оховен М. Магія енергійної продажу: пер з нім. М: Прогрес, 2005 .- 364с.
31.Осетрова Є.В. Мовний імідж: Учеб. Посібник / Є.В. Осетрова; Краснояр. Держ. Ун-т. Красноярськ, 2004. - 219 с.
32.Ольшанская Н. Колірне сприйняття реклами. / / Індустрія реклами - 2003 - №
33.Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Шахурин В. Г. Основи реклами: Підручник. М., 2006.-526с.
34.Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність. М.: Маркетинг, 2001.-278с.
35.Попова Ж.Г. Психологія кольору в друкованій рекламі / / Маркетинг у Росії і за кордоном. № 4, 2000 .- 398с.
36.Ромат Є. Реклама. Навчальний посібник. Київ: ІСІО Україна, 2002 .- 258с.
37.Россітер Дж. Р., Персі Л. Реклама і просування товарів / Под ред. Л.А. Волковой.СПб.: Питер, 2001 .- 167с.
38.Сафуанова О.В.-Форми репрезентації кольору в суб'єктивної досвід-. М., 2000 .- 320с.
39.Смірнова М.М., Смирнов С.О. Друкована реклама. Ростов-на-Дону: Юрги, 2004.-264с.
40.Сендідж І. Реклама: теорія і практика. - М., 2003.-290с.
41.Сендідіс Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія і практика. - М.: Прогрес, 2003.-342с.
42.Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Рекламне справу. М.: ЕКМОС, 1997.-272с.
43.Хромов Л.М. Рекламна діяльність: мистецтво, теорія, практика. - Петрозаводськ, 2004.
44.Феофанов О.А. Реклама: нові технології в Росії. - Спб.: Вид. «Пітер», 2000.-286с.
45.Шуванов В.І. Психологія реклами.Фенікс, 2003.-210с.
46.Яньшін П.В. Емоційний колір. Самара 2000.-265с.
47.Яцюк О., Е. Романичева. Комп'ютерні технології в дизайні. Ефективна реклама. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 432 с.

Також можете звернутися до електронних джерел:
http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/27909/ - Психологія та значення кольору в рекламі.

http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/61199.doc.htm - Використання кольору в рекламі.

http://toplutsk.com/articles-article_426.html - Психологія кольорів у рекламі.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16701/1/Color using in advertising .pdf – Використання кольору в рекламі.
https://www.ideyne.com/ua/article/psihologiya_cveta_v_reklame - Психологія кольорів.

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1555 – Психологія кольору в друкованій рекламі.

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/497/1/V86_P277-281.pdf - Кольорові особливості візуальних повідомлень в рамках комерційної реклами.

http://studopedia.com.ua/1_54335_funktsiya-koloru-v-grafichnomu-dizayni-ta-reklami.html - Функції кольору в графічному дизайні та рекламі.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.10.2017 12.49.28 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 41160  
Юлія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на тему "Особливості тенденції та види ринку інформаційних продуктів та послуг".Дякую.
Наш ответ:
Юліє, добрий день! Перегляньте, будь ласка, такі джерела:

Давидова, Ірина. Інформаційні продукти та послуги в структурі інформаційного ринку [Текст] / Ірина Давидова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. - С. 404-414. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузнєцов, Володимир.Системно-динамічний підхід до прогнозування ефективності впровадження маркетингових заходів на підприємствах ринку інформаційних продуктів та послуг України [Текст] / В. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2011. - № 3. - С. 72-77. - Бібліогр. 8 назв

Новакова Л. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Новакова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_3_8

Лепьохін, О. В. Визначення та порівняльний аналіз маркетингової категорії "Освітня послуга" і "Освітній продукт" у загальній системі інформаційних ресурсів, послуг і продуктів [Текст] / О. В. Лепьохін, П. О. Прокопченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 2. - С. 260-263. - Бібліогр. в кінці ст.

Петров В. В Національні інформаційні ресурси. Проблеми формування, розвитку, управління і використання / В. В Петров, О. В. Нестеренко, М. Г. Монастирецький, В. Ю. Шагалов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 2. - С. 38-49. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Пушкар О. І. Класифікація мультимедійних видавництв як нової форми ведення бізнесу в умовах інформаційної економіки / О. І. Пушкар, С. О. Назарова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. - 2015. - № 33. - С. 109-116. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.


Стойчев О.О. Ціна інформаційного товару в умовах структурної трансформації економіки: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.01 / О.О. Стойчев ; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2009. — 17 с.

Терещенко, Ірина. Бібліотека як суб'єкт ринку інформаційних продуктів і послуг [Текст] / Ірина Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 341-350. - Бібліогр. 18 назв

Тема 6. Дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг
http://bookss.co.ua/book_osnovni-ponyattya-informacijnogo-marketingu_808/7_tema-6.-doslidzhennya-rinku-informacijnih-produktiv-ta-poslug

Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України
http://biglib.info/5022-etapi-ta-tendencyi-rozvitku-nformacynogo-rinku-ukrayini.html

Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг
http://pidruchniki.com/18340719/politologiya/yevropeyskiy_rinok_informatsiynih_produktiv_poslug

Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг 10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок
https://books.br.com.ua/5339

.: Раздел: Общие :: 23.10.2017 11.19.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрей из города: Осетия :: Вопрос: 41159  
Андрей спрашивает:
Здраствуйте можете скинуть ссылку где можна скачать книжку, Л.П. Сергіенко Тестування рухових здібностей школярів?
Наш ответ:
Доброго дня, Андрій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела: http://padaread.com/?book=84955

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 23.10.2017 00.08.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.16856 seconds