Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 40145
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Сквира :: Вопрос: 42117  
Анастасія спрашивает:
Допоможіть у підборі літератури на тему: Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу
Наш ответ:
Доброго дня, Анастісіє! Перегляньте наступні джерела:
Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / С. Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2 (106) – С. 23-25.
Литвинова С. Хмарні технології: особливості діяльності вчителів–предметників у віртуальних предметних спільнотах / С. Г. Литвинова // Теорія та методика електронного навчання. Випуск ІV. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 165–170.
Smart-освіта: ресурси та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 350 с. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/27c76eed8882ee254a932fe741d16af7.pdf.
Алєксєєва Г. М. Практичні аспекти використання сучасних освітніх технологій в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс] / Г. М. Алєксєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – 2017. – №9. – С. 145-151. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4998/1/Alieksieieva.pdf.
Захарчук Т. В. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс] : освітні технології / Т. В. Захарчук // Освіта регіону. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/26.
Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Педагогіка вищої та середньої школи. – № 40. – С. 206-213. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9530/1/ Стаття-001-Стратегія-КрРіг.pdf.pdf.
Литвинова С. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / С. Литвинова. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/356/313#.UnJjrHC8DR4.
Сінельнікова Н. О. Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. О. Сінельникова // Початкова школа і сучасність. – 2015. – № 6-7. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VPbZs8AAAAJ&hl=ru.
Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Електронний ресурс] : моногр. / Г. В. Ткачук ; Уман. держ педагог. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Вид-вець «Сочінський», 2011. – 177 с. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/215/1/monografia.pdf.
Ярошинська О. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / О. Ярошинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4 (Ч. 1). – C. 104-109. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppsv_2011_4(1)__19.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 21.06.2018 14.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євгенія из города: смт. Новгородка :: Вопрос: 42115  
Євгенія спрашивает:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до написання дипломної роботи на тему "Ейдетика як засіб математичного розвитку старших дошкільників"
Наш ответ:
Євгеніє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Антощук Є.В. Учімося запам’ятовувати і пригадувати: швидка педагогічна допомога від Української школи ейдетики «Мнемозина» / Є.В. Антощук. – Київ: Вирій, 2007. – 156 с.

Васько, А. М."Ейдетика для дошкільнят" (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) [Текст] / А. М. Васько // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2013. - N 5. - С. 46-52

Гришко О.І.ЕЙДЕТИКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА [Електронний ресурс ] / Гришко О.І., Клевака Л.П., Крупицька І.С. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/19dec2016/54.pdf. - Назва з екрана.

Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / Авт.-упоряд. М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012. – 160 с.

Как запоминать цифры / И.Ю. Матюгин, Е.И. Чекаберия и др. – Донецк: Сталкер, 1997. – 448 c.

Коваленко О. Особливості використання дидактичних ігор та вправ в освітньому процесі / О. Коваленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.

Кривоніс Л. М. Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / Авт. упоряд. М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 160 с. — (Дошкільна освіта).

Крупицька Ірина. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ [Електронний ресурс ] / Ірина Крупицька. – Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8796/1/Krupitska.pdf. - Назва з екрана.

Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. - 2013. - № 5. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13

Пащенко О. Асоціативне мислення / О. Пащенко // Дошкільне виховання.
–2008. –No 12. –С.16-17.

Пащенко О. Асоціації за друдлами / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С. 24-25.

Пащенко, Ольга.Вивчаємо тварин з ейдетикою // Дошкільне виховання. - 2011. - № 7. - С. 24-26.

Пащенко, О. Ейдетика - що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 11. - С. 16-17.

Пащенко, Ольга. Ейдетика для розвитку й навчання : [на заняттях з мовленнєвого та математичного розвитку] // Дошкільне виховання. - 2010. - № 10. - С. 16-17.

Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 20-21.

Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання [Текст] / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 16-18. - Бібліогр.: 4 назви.

Панішева, О. Приийоми запам'ятовування навчального процесу [Текст] / О. Панішева // Математика в школі. - 2007. - № 8. - С. 24-28

Плетеницька Л. C., Крутій K. Л. Логіко математичний розвиток дошкільників. - Запоріжжя: ТОВ «ЛШС. Лтд», 2002. - 156 с.

Рикова, Світлана. Роль ейдетики у розвитку образної пам'яті дітей старшого дошкільного віку [Текст] / С. Рикова // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 5 : Матеріали III Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 20 лютого 2014 р. - С. 341-343

Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / за заг. ред. Н.П.Тарнавської., Н. Ю. Рудницької, Ю. М. Мурашевич – Житомир: ФОП «Левковець», 2015. – 430 с.

Цікаві цифри: Використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / авт.упор. О.О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 128 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.06.2018 14.29.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 42114  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи існують вимоги до обсягу матеріалу дослідження дисертаційних робіт із філології? Де їх можна знайти?
Наш ответ:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Вимоги до написання навчально-наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/node/270

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://db.ippi.org.ua/doc/D10_01.pdf

Вимоги до оформлення дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/aspirantura-17-18/19720.pdf

Вимоги до проведення наукового дослідження. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1850071661406/pedagogika/vimogi_provedennya_naukovogo_doslidzhennya

Матвєєва, Т. С. Курсова, дипломна, магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів філологічного факультету / Т. С. Матвєєва. – Харків, 2008. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/matveeva/matveeva_pravyla.pdf

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту. – К., 2015. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/13639/1/V_Kutishenkо__MRNDR__IL.pdf.pdf

Мірошник С. І. Послідовність організації та категоріальний апарат учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві) / С. І. Мірошник. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2775

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9-17. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm

Основні вимоги до структури й оформлення кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy.pdf

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій : наказ № 40 від 12.01.2017 / Міністерство освіти України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/54872/

https://lektsii.org/15-75027.html

http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-15-21/20-2010-08-30-11-17-05/575---q-q

.: Раздел: Языкознание :: 19.06.2018 13.21.04 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дарья из города: Днепр :: Вопрос: 42113  
Дарья спрашивает:
Порекомендуйте литературу ребенку на лето для 3 класса
Наш ответ:
Доброго дня! Радимо переглянути такі ресурси:

Рекомендовані списки літератури для читання [Електронний ресурс] / / Національна бібліотека України для дітей. – Електрон. дан. – Київ, 2018. – Режим доступу http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6642#klas3 (дата звернення 19.06.2018). – Назва з екрана.

Літо – 2018. Що читати? [Електронний ресурс] / / Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової чайки. – Електрон. дан. – Херсон, 2018. – Режим доступу http://www.library.kherson.ua/lw/reading-lists-2018/ (дата звернення 19.06.2018). – Назва з екрана.

Навчальні програми для 1-4 класів (оновлено) [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Електрон. дан. – Київ, 2017-2018. – Режим доступу https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення 19.06.2018). – Назва з екрана.

.: Раздел: Литература :: 19.06.2018 13.19.04 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мар'яна из города: Городок :: Вопрос: 42112  
Мар'яна спрашивает:
ігрові технології
Наш ответ:
Доброго дня, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/70163/pedagogika/igrovi_tehnologiyi_navchannya
http://osvita.ua/school/method/technol/759/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/760.html
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/2013-7056-1-PB.pdf
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/4453/382333/sitepage_79/files/hotelyuk__igrovi_tehnologii_navchannya.pdf
https://studfiles.net/preview/5512835/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwjF7fqp0d_bAhVBMJoKHcB_D5s4ChAWCEAwBw&url=http://terebschool.ucoz.ua/0001/igrovi_tekhnologiji_navchannja.doc&usg=AOvVaw1U0vV2pZeeGaTnCsksvbgj
http://lschool3.klasna.com/ru/site/igrovi-tekhnologiyi-navch.html
https://vseosvita.ua/library/igrovi-tehnologii-molodsih-skolariv-10293.html
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2938/1/Shcherban.pdf
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Ігрові_технології_на_уроках
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/igrovi_tehnologiyi_mlnjmv.pdf
http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/kniga/kramarenko/Doc/Modul_4/tema_1.pdf
– Радченко А. Ігрові методи та прийоми / А. Радченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 47-49.
– Алендарь Н. Застосування ігрових технологій на уроках у початкових класах / Н. Алендарь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Педагогічні науки. – 2017. – № 1. – С. 24-29.
– Краснова Н. Ігрові художньо-педагогічні технології у формуванні світовідображення підлітків / Н. Краснова // Мистец. та освіта. - 2012. - № 4. - С. 46-51.
– Суровицька М. Вплив гри на розвиток особистості молодших школярів / М. Суровицька // Молодь і ринок. - 2014. - № 2. - С. 170-173.
– Гончаренко Н. Ігрові зони для першокласників / Н. Гончаренко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2013. - № 4. - С. 55-58 : фот.
– Юровчик В. Г. Ігрові технології: суть, структура, функції, види / В. Г. Юровчик // Пед. пошук. - 2012. - № 4. - С. 69-72.
– Соловей В. М. Вплив ігрових технологій навчання на розвиток творчої діяльності учнів / В. М. Соловей // Обдар. дитина : наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. - 2013. - № 4. - С. 11-14.
– Літвін Т. Інновації в підходах до навчання / Т. Літвін // Профтехосвіта. - 2011. - № 2. - С. 92-96 : іл.
– Запорожцева Н. Ігрові навчальні технології / Н. Запорожцева // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2012. - № 12. - С. 28.
– Гладких А. О. Інтерактивні прийоми навчання в початковій школі / А. О. Гладких // Наша шк. - 2013. - № 6. - С. 30-34.
– Веремко К. І. Інноваційні технології на уроці / К. І. Веремко // Завучу. Усе для роботи. - 2015. - № 3/4. - С. 2-10.
– Щербань П. М. Ігрові техногії в освіті: історія і перспективи / П. М. Щербань // Постметодика. - 2014. - № 2. - С. 38-42.
– Шурховецька О. Ігрові завдання та інтерактивні технології / О. Шурховецька // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 54-56.
– Холодьон Ю. Через гру і творчість - до пізнання : ігрові форми навчання як засіб активізації пізнав. діяльності учнів / Ю. Холодьон // Профтехосвіта. - 2009. - № 12. - С. 53-69 : рис., табл.
– Волошанюк В. Урок математики у 1 класі з використанням ігрових технологій / В. Волошанюк // Початкова шк. : наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 43–44.
– Булигіна О. Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів / О. Д. Булигіна // Почат. навчання та виховання. - 2009. - № 19/21. - С. 2-21.
– Пахомова І. Ігрові інтерактивні технології на уроках фізики / І. Каразіна // Фізика та астрономія в сучас. шк. - 2012. - № 3. - С. 15-17.
– Вонсул Я. Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках / Я. Вонсул // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 32-34.
– Ключнікова С. Упровадження ігрових технологій у професійній школі / С. Ключнікова // Профтехосвіта. - 2010. - № 10. - С. 43-49 : іл
– Приставська А. Л. Ігрові технології навчання / А. Л. Приставська // Англ. мова та л-ра. - 2011. - № 11. - С. 5-8.
– Сахно О. О. Використання ігрових технологій на уроках інформатики / О. О. Сахно // Інформатика в школі. - 2016. - № 5. - С. 2-9.
– Симоненко О. В. Використання ігрових педагогічних технологій у педагогічній теорії і практиці / О. В. Симоненко // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2011. - Вип. 32. - С. 94-100.
– Головко Н. Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / Н. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - Серія : Педагогіка, Вип. 1 (1). - С. 17-20.
– Казмірчук Ю. Ігрові технології навчання / Ю. Казмірчук // Біологія. Шкільний світ : Газета для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 6. - С. 31-36.
– Порубльова В. Ігрові технології в навчальному просторі / В. Порубльова // Сучасна школа України. - 2011. - № 10. - С. 25-36.
– Підборський Ю. Ігрові технології в навчанні / Ю. Підборський, Л. Ткаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 21. - С. 222-226.
– Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології [Текст] / Т. Долбенко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 36-39.
– Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В. Кукушин // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2006. - № 11/12. - С. 3-9.
– Чубовська Н. Ігрові технології навчання / Н. Чубовська // Освіта: технікуми, коледжі . - 2007. - № 2. - С. 46-48.
– Древаль Г. Ф. Ігрові технології навчання у початковій освіті / Г. Ф. Древаль // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : Навчально-методичний посібник / М-во освіти і науки України : Слово, 2010. - С. 57-61.
– Шурховецька О. Ігрові завдання та інтерактивні технології / О. Шурховецька // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - № 3. - С. 54-56.

.: Раздел: Литература :: 19.06.2018 12.47.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.378167 seconds